جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۷/۱  
 
 

راهنماي جستجو


جستجوي ساده:

براي هر کليدواژه ذکر شده سامانه تمامي مواري را که با کليدواژه شروع مي شوند پيدا مي کند. بعنوان مثال جستجو براي واژه فناوري موارد داراي فناوريها و فناوريهاي را نيز پيدا مي کند. بدين معني است که براي هر کليدواژه خود سامانه عملگر * (توضيح داده شده در پايين) را اضافه مي کند. براي جلوگيري از اين کار لازم است کليدواژه هاي مورد نظر را بين دو " قرار دهيد (پايين را ملاحظه فرماييد).

در صورتيکه کليدواژه ها بدون هيچگونه عملگري وارد شوند سامانه در هنگام جستجو مواردي که تعداد بيشتري از کليدواژه ها را دارند در مکان هاي بالاتر نتايج نشان مي دهد. بعنوان مثال جستجو براي فناوري تكثير تكدما علاوه بر بازيابي موارد داراي هر سه کليدواژه فناوري، تكثير و تکدما مواردي را که فقط  فناوري و تكثير را دارند نيز بازيابي ميکنند ولي رتبه موارد اولي بالاتر است.

عملگر هاي قابل استفاده:

 • عملگر عبارت دقيق:
  در صورتيکه مايل هستيد عبارت جستجو عينا در موارد مورد نظر وجود داشته باشند آن را داخل "" بگذاريد. بعنوان مثال جستجو براي "فناوري تکثير" تنها مواري را بازيابي ميکند که عين عبارت فناوري تکثير در آنها آمده باشد. لذا موارد داراي عبارت هاي فناوري و تکثير به تنهايي و يا عبارت "فناوري ايجاد تکثير" نشان داده نخواهند شد.
 • عملگر وجود اجباري:
  در صورتيکه در ابتداي يک کليدواژه + بگذاريد موارد يافت شده حتما بايد داراي اين کليد واژه باشند. بعنوان مثال جستجو براي +فناوري +تکثير تکدما اسنادي را بازيابي ميکند که حتما داراي فناوري و هم تکثير باشند و ممکن است کليد واژه تكدما را نيز داشته باشند.
 • عملگر عدم وجود:
  در صورتيکه در ابتداي يک کليدواژه - بگذاريد موارد يافت شده حتما نبايد داراي اين کليد واژه باشند. بعنوان مثال جستجو براي +فناوري -تکثير مواري را پيدا خواهد نمود که داراي فناوري باشند ولي تکثير نداشته باشند.
 • عملگر همه:
  در صورتيکه در انتهاي کليدواژه * بگذاريد سامانه تمامي کليدواژه هاي ديگري که با آن شروع شده باشند نيز مد نظر قرار ميدهد. بعنوان مثال عبارت تکثير* اسناد داري تکثير، تکثيرها، تکثيرهاي و غيره را بازيابي خواهد نمود. سامانه بصورت پيش فرض براي تمامي کليدواژه ها اين عملگر را بکار مي برد مگر اينکه کليدواژه بين دو " قرار داده شود (توضيح داده شده در بالا).

نکات قابل توجه:

 • همه عملگرها قابل ترکيب با يکديگر هستند. مثال: "فناوري تکثير" +محيطي* -تکدما
 • بين عملگر و کليدواژه نبايد فاصله وجود داشته باشد. در غير اينصورت عملگر عمل نخواهد کرد.
 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۲/۲/۲۸ - ۲۱:۳۴