جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۳۲ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات ضد ميكروبي N- 2- اكسو -2-فنيل اتيل و N- دز متيل –N- 2- اكسي ايمينو -2-فنيل اتيل لووفلوكساسين عنوان طرح:
عليرضا فرومدي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۳/۱۰/۱۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۵/۱۱/۲۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

يك سري جديد از مشتقات لووفلوكساسين كه داراي استخلاف 2-آريل-2-اكسو اتيل يا 2-آريل-2-اكسي ايمينو اتيل متصل به حلقه پيپرازين در موقعيت 10 مي باشند سنتز شده و اثرات ضد ميكروبي آنها بر عليه گروهي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي مورد ارزيابي قرار گرفت. حداقل غلظت مهاركننده رشد (MIC) براي تركيبات نهايي 6a-g، 7a-g و 8a-g اندازه گيري شد. بررسي مقادير حداقل غلظت مهاركننده رشد مشتقات حاوي گروه كتوني (6a-g) و اكسيم بدون استخلاف (7a-g) بر عليه باكتريهاي گرم مثبت نشان داد كه اين سري از تركيبات در مقايسه با N-دزمتيل لووفلوكساسين و لووفلوكساسين داراي اثرات قابل مقايسه يا بهتري (MIC= 0.06-1 μg/ml) بر باكتريهاي مورد آزمايش مي باشند.

مقايسۀ كلي فعاليت ضد باكتري تركيبات 6a-g و 7a-g بر عليه باكتريهاي گرم مثبت نشان داد كه تفاوت اندكي بين مقادير MIC آنها وجود دارد و تغيير استخلاف حلقه فنيل نمي تواند موجب بهبود قابل توجهي در فعاليت ضد باكتري آنها بر باكتريهاي گرم مثبت گردد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱