جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۲۷۷ شماره طرح:
اثر اسيدهاي چرب پالميتات و اولئات بر مقاومت به انسولين و بيان ژن، پروتئين و فعاليت پروتئين تيروزين فسفاتاز 1B در رده سلولهاي عضلاني C2C12 عنوان طرح:
رضا مشكاني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مقاومت به انسولين يكي از فاكتورهاي موثر در بروز بيماريهاي مختلف از جمله افزايش فشار خون، ديسليپيدمي، بيماريهاي

قلبي-عروقي و رويهمرفته سندرم متابوليك و ديابت نو ع 2 به شمار ميرود. بافت عضله اسكلتي بيشترين سهم را در ايجاد

مقاومت به انسولين كل بدن ايفا ميكند. عوامل مختلف ژنتيكي و محيطي بر كاهش حساسيت بافت عضله به انسولين نقش دارند

كه از مهمترين آنها مي توان به چاقي و افزايش اسيدهاي چرب پلاسما اشاره كرد. مكانيسمهاي مختلفي براي نحوه ايجاد

مقاومت به انسولين عضلاني توسط اسيدهاي چرب در ايجاد پيشنهاد شدهاند اما قريب به اتفاق مطالعات كاهش فسفريلاسيون

ريشههاي تيروزين در سوبستراي گيرنده انسولين را در حالات مقاومت به انسولين ناشي از ليپيد گزارش كردهاند. كنترل سطح

تيروزينفسفريلاسيون گيرنده انسولين و سوبستراي گيرنده انسولين در شرايط فيزيولوژيك بر عهده گروهي از آنزيمها به نام

است. افزايش بيان و فعاليت اين آنزيم در (PTP1B) B پروتئين تيروزين فسفاتازها به خصوص پروتئين تيروزين فسفاتاز 1

مقاومت به انسولين ناشي از ليپيد به همراه كاهش سطح تيروزين فسفريلاسيون سوبستراي گيرنده انسولين در اين حالات حاكي

از نقش احتمالي اين مولكول به عنوان واسطه در بروز اثرات اسيدهاي چرب در ايجاد مقاومت به انسولين است. نتايج مطالعه

در حضور پالميتات القا ميشود. به دنبال آن، PTP1B پروتئين، و فعاليت آنزيمي ،mRNA حاضر نشان داد كه ميزان بيان

كاهش فعاليت اين آنزيم توسط مهاركننده باعث بهبود مقاومت به انسولين ناشي از پالميتات ميگردد. اين شواهد نقش اين آنزيم

را به عنوان واسطه براي بروز اثرات منفي پالميتات بر مسير انسولين تاييد ميكنند. در اين مطالعه نقش اولئات نيز به عنوان يك

مورد بررسي قرار گرفت. PTP1B پروتئين، و فعاليت آنزيمي ،mRNA اسيد چرب غيراشباع بر مقاومت به انسولين و بيان

نتايج به دست آمده نشان دادند كه اين اسيد چرب به تنهايي موجب بهبود حساسيت به انسولين نميگردد. به علاوه اولئات به

نميشود اما در تركيب با پالميتات مانع از افزايش بيان اين آنزيم در PTP1B تنهايي باعث تغيير بيان ژن و پروتئين و فعاليت

حضور پالميتات ميگردد.

اسيدهاي چرب علاوه بر تاثير مستقيمشان بر مسير انسولين، از طريق ايجاد التهاب نيز موجب بروز مقاومت به

انسولين ميشوند. در واقع محيط غني از ليپيد هم در ميوتيوبها و هم در ماكروفاژهاي بافتي موجب فعال شدن مسيرهاي

نشان داده شده است اما جزء ليپيدي موثر در القاي PTP1B التهابي ميگردد. به علاوه نقش التهاب ناشي از ليپيد در القاي بيان

آن مورد بررسي قرار نگرفته است. لذا اين احتمال مطرح ميشود كه پالميتات علاوه بر تاثير مستقيم بر مسير انسولين، از طريق

فعال كردن ماكروفاژها و ايجاد التهاب نيز بتواند موجب مقاومت به انسولين عضلاني شود. نتايج مطالعه حاضر بر روي سيستم

كشت توام ميوتيوبها با ماكروفاژها در حضور پالميتات نشان داد كه حضور همزمان ماكروفاژها و پالميتات باعث القاي بيشتر

در مقايسه با پالميتات تنها ميشود. اين يافته حاكي از نقش احتمالي مواد مترشحه از ماكروفاژها در PTP1B بيان پروتئين

و اينترلوكين- 6 در محيط كشت، وجود TNF-α بود. بررسي سطح دو سيتوكين التهابي PTP1B افزايش بيشتر سطح پروتئين

حالت التهابي را كه منجر به اين افزايش مي شد تاييد كرد.

التهاب، ماكروفاژ ،B واژگان كليدي: مقاومت به انسولين عضلاني، اسيد چرب، پالميتات، اولئات. پروتئين تيروزين فسفاتاز 1


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱