جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۱۴ شماره طرح:
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي مشتقات جديد ريجيد شده عنوان طرح:
محمودرضا حيدري مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۷/۲۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۷/۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

داروهاي ضددرد و ضد التهاب موجود، علي رغم پوتنسي و كارآيي مناسب و مطلوب داراي عوارض نامطلوب ر مي باشد. لذا تلاش براي كشف داروهايي كه علاوه بر داشتن كارآيي مطلوب، عوارض نامطلوب كمتري نيز داشته باشند، يكي از اولويتهاي تحقيقاتي دنيا به حساب مي آيد. لذا بر اساس رابطه ساختمان و اثر در اين تحقيق مشتقات جديد ريجيد شده بنزوفوراني و بنزوپيراني 3 و 4- دي هيدروكسي چالكون (DHC)، سنتز و محلول هاي تزريقي ازتركيب مذكور تهيه و با دوزهاي مختلف به صورت داخل صفاقي به موش سوري سفيد تزريق و اثر ضددردي و ضد التهابي آن با تست هاي شناخته شده فارماكولوژي شامل تست فرمالين ، تست هات پليت و تست پلتيسمو گرافي مورد بررسي قرارگرفت.

در آزمون فرمالين، دوزهاي 5/12، 25 ، 5/37، 50 و 75 ميليگرم بر كيلوگرم از مشتق بنزوفوراني و بنزوپيراني DHC بررسي شد كه بترتيب دوزهاي 25 و 50 mg/kg آنها بيشترين اثر ضد دردي را ايجاد نمود (01/0P<). ضمنا اثر ضد دردي 3 و 4- دي هيدروكسي چالكون در تمام دوزها در فاز مزمن بيشتر بود كه نشان مي دهد DHC اثر ضد التهاب بيشتري دارد. در دوزهاي بالا اثرات خواب آلودگي در موش ها مشاهده شد. در تست هات پليت نيز اثرات ضد دردي مشاهده شد(01/0P<). در تست پلتيسموگرافي نيز اثرات ضد التهابي با مشتقات فوق مشاهده گرديد.

در اين تحقيق اثر ضددردي و ضدالتهابي مناسبي از مشتقات بنزوفورني و بنزوپيراني 3و4- دي هيدروكسي چالكون , وبويژه از مشتق بنزو فوراني مشاهده گرديد و مي توان با تغييرات ساختمان روي آنها به تركيبات موثرتري نيز دست يافت كه در نهايت جهت استفاده باليني از آن به عنوان داروي ضد درد و ضد التهاب، نياز به مطالعات بيشتري ميباشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱