جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۱۲۷ شماره طرح:
ريزاستخراج تعدادي از آلاينده هاي آلي در نمونه هاي آب هوا وخاك بر اساس فيلم پليمر هادي تهيه شده به روش الكتروشيمييايي عنوان طرح:
نادر عليزاده مطلق مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۵/۷/۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱۲/۲۲ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پژوهشهاي مندرج در اين تحقيق مشتمل برهشت فصل ميباشدكه شامل مقده هاي لازم جهت آشنايي با آلاينده ها و سموم كار شده وروشهاي ريز استخراج با فاز جامد ميباشد. در فصل تجربي علاوه بر مشخصات مواد و وسايل مورد استفاده تهيه و ساخت فيلم‌پليمري پلي پيرول بعنوان فاز جامد براي تكنيك‌ ريزاستخراج (SPME) توضيح داده شده است ودرفصول بعدي. كارايي اين فيلم پليمري جهت ريزاستخراج تركيبات تري آزين ها، آميتراز، دي متيل تيورام دي سولفيد، متيل ترشيو بوتيل اتر و همچنين متامفتامين‌ها در نمونه‌هاي آب ، خاك ، هوا، عسل و همچنين سرم خون انسان و نمونه‌هاي قرص مورد بررسي قرار گرفت. جهت اندازه‌گيري و بهينه‌سازي استخراج اين تركيبات از دستگاه كروماتوگرافي گازي مجهز به شناساگرهاي يونيزاسيون شعله‌اي و همچنين دستگاه طيف‌سنج تحرك يوني استفاده شده است. نتايج تجري بدست آمده نشان داد كه از روش فوق ميتوان در اندازه گيري مقادير ناچيز آلاينده هاي فوق در نمونه هاي حقيقي با ارقام شايستگي بسيار خوب استفاده نمود.

ازنظر اهميت اندازه گيري آلاينده هاي فوق در ايران ميبايدبه نكات زير توجه نمود:

مشتقات تري‌آزين به عنوان علف‌كش در ايران وديگر كشورها مورد استفاده قرارمي گيرد.آترازين با نام تجاري گزاپريم و آمترين با نام تجاري گزاپاكس جزواين دسته تركيبات توسط وزارت كشاورزي واردكشور گرديده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

آميتراز يكي از رايج ترين حشره كشهايي است كه زنبورداران براي مبارزه باانواع كرمهاي jacobsoni Varroa و Ascophera apis استفاده مي كنند. آميتراز در ايران با نام تجاري ميتاك به فروش مي رسد.

متيل‌ترشيوبوتيل‌اتر (MTBE) تركيبي است كه براي بهبود عدد اكتان بنزين براي سوختن بهتر در موتور خودروها بجاي سرب بكار گرفته ميشود. در سالهاي اخير بدليل توليد بالا و پيداشدن آلودگي آن در آبهاي سطحي و زيرسطحي كه از طريق نشت مخازن سوخت نگرانيهايي پديد آمده است و به عنوان يك آلاينده محيط زيست مطرح است. لذا اندازه گيري آن در نمونه هاي محيط زيست بويژه آب از اهميت بسزايي برخوردار است(چند سال قبل در ايران تانكر حمل سوخت به داخل سد افتاد وسبب آلودگي محيط زيست شد واز انجا كه به دليل تحريم خريد فيبرهاي جاذب امكان پذير نبود، متخصصان ومديران محيط زيست را در اندازه گيري و رفع اين آلاينده دچار بحران نمود.

دي متيل تيورام دي سولفيدTMTD)) از دسته تركيبات دي متيل كرباماتها مي باشد كه به عنوان يك قارچ كش براي محافظت از صدمه ديدن دانه ها در مزرعه ونيزمحافظت از خرابي آنها در حمل و نقل و سيلوها در ايران مورد استفاده زيادي دارد. همچنين براي محافظت بذرها ،ميوه ها و سبزيجات در مقابل بيماريهاي قارچي از تيورام استفاده مي شود.

در سال‌هاي اخير متامفتامين (MA) و مشتق متيلن‌دي‌اكسي آن، 4،3- متيلن دي‌اكسي متامفتامين (MDMA)به عنوان يك دسته از داروهاي محرك سيستم عصبي مركزي شناخته شده و مصرف غير مجاز اين مواد، به ويژه در بين جوانان به شدت افزايش يافته است MDMA به عنوان ماده موثر قرص اكستازي يكي از رايج‌ترين و پرمصرف‌ترين متامفتامين مي‌باشد.در تحقيق فوق روشي سريع و آسان براي اندازه گيري اين سم در سرم خون انسان ارائه شده است.

تركيبات فنلي موجود در محيطهاي آبي عمدتأ از فعاليتهاي صنعتي حاصل مي شوند. اين تركيبات در فرايند توليد پلاستيك ها، رنگ ها، داروها، آفت كش ها، آنتي اكسيدانها، كاغذها و در صنعت پتروشيمي حاصل مي شوندو بعنوان آلاينده وارد محيط زيست ميشوند.

نتايج تحقيقات فوق به شكل مقالات علمي درمجامع علمي و همچنين بصورت مقالت كامل درمجلات علمي وپژوهشي معتبربين المللي بنام صندوق حمايت از پژوهشگران و دانشگاه تربيت مدرس ارائه شده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱