جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۶۷ شماره طرح:
سنتز الكتروشيميائي مشتقات جديد فعال بيولوژيك كومستان ها به كمك اكسايش مشتقات كتكول در حضور 4- مركاپتوكومارين) عنوان طرح:
داود نعمت الهي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۱۰/۱۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۱۱/۲۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين طرح تحقيقاتي مكانيسم الكترواكسيداسيون كتكول

-4 متيل ,(1c) -3 متوكسي كتكول ,(1b) مشتقات آن همچون: 3- متيل كتكول

1), درحضور 4- مركاپتوكومارين كه از واكنش شيميائي 4- هيدروكسي d) كتكول

كومارين در حضور توسيل كلرايد و هيدروژن سديم سولفيد طي دو مرحله حاصل مي

گردد، در محيط آبي توسط روش هايي همچون: ولتامتري چرخه اي و كولومتري در

پتانسيل كنترل شده، بررسي شده است. نتايج حاصل از واكنشهاي شيميائي و

الكتروشيميائي نشان مي دهد كه ارتوكينون تشكيل شده در اثر الكترواكسيداسيون

كتكول و يا مشتقات آن به عنوان پذيرنده مايكل تحت حمله نوكلئوفيلي آنيون حاصل

3 و كتكول تيو a-d -4 مركاپتو كومارين قرار گرفته و به مشتقات مركاپتوكومستان

4 تبديل مي شوند. در اين طرح تحقيقاتي تركيبات مذكور به طور موفقيت a-d اترهاي

آميزي در يك سل ساده با بهره و خلوص بالا سنتز شده اند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱