جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۸۶ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات سميت سلوي برخي از مشتقات نيتروايميدازوليل-ديهيدروپيريدين عنوان طرح:
رامين ميري مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۱۰/۱۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۵/۲۷ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

طراحي و سنتز مشتقات قرينه دي هيدروپيرديني حاوي استخلاف پيريديل در شاخه استري و بررسي اثرات سميت سلولي و فارماكولوژيك آنها

مقاومت دارويي در سلولهاي سرطاني به مقاومت سلولهاي توموري در مقابل انواع مختلف داروهاي ضد سرطان اطلاق ميگردد. تركيبات 1و4-دي هيدروپيريديني يكي از دسته هاي اصلي مسددهاي كانال كلسيم محسوب مشوند كه اخيرا به عنوان يك كلاس جديد تركيبات مهاركننده مقاومت دارويي در درمان سرطان مطرح شده اند. با اينحال، به دليل عوارض جانبي ناشي اثر مهاري بر روي كانال كلسيم تلاش بر سنتز مشتقات جديدي كه اثر كمتري بر روي كانال كلسيم دارند آغاز گرديده است.

در اين پروژه، 16 مشتق جديد دي هيدروپيريديني حاوي استخلاف پيريديل در موقعيت استري طراحي و سنتز شدند و اثرات سميت سلولي و توانايي آنها در مهار مقاومت سلولي مورد بررسي قرار گرفت.

بر اساس داده هاي فاكتور نسبيRF)) بدست آمده براي هر يك از تركيبات سنتز شده در حضور داروي ضد سرطان (ميتوكسانترن) بر روي رده سلولي مقاوم HL60/MX1، تركيب هاي A2I (15.9=RFmax) و A44(RFmax=10) بالاترين فعاليت ضد مقاومت دارويي را نشان دادند.همچنين، بررسي اثرات سميت سلولي نشان داد كه تمامي تركيبات اثرات متوسطي دارند. علاوه بر اين، بررسي اثر مهارگري كانال كلسيم در ايلئوم خوكچه هندي نشان داد كه تمامي تركيبات به طور معنا داري از داروي مرجع (Nifedipine) اثرات ضعيف تري دارند.

واژگان كليدي: دي هيدروپيريدين، مقاومت دارويي در سرطان، سميت سلولي، فعاليت مسددي كانال كلسيم، رابطه كمي ساختمان-اثر


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱