جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۶۸ شماره طرح:
تهيه بيوكاتاليست هاي مواد كريستالي مزوحفره/ پراكسيداز و كاربرد آنها در حذف تركيبات فنلي و سنتز پليمرهاي رسانا عنوان طرح:
خداداد نظري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۱۲/۲۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۶/۲۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين طرح با استفاده از ژل حاصل از اختلاط سيليكات سديم و ستيل تري متيل آمونيوم برومايد و تحت شرايط كنترل شده دما و pH واكنش پليمريزاسيون سيليكات دور قالب ميسلي ماده فعال سطحي انجام و سايز حفره كريستالي در محدوده 4 نانومتر تنظيم و كنترل شده و بدين ترتيب پايه كاتاليست MCM تهيه مي شود. پس از جدا كردن و فيلتراسيون، عمل پخت ((Sintering در 500 درجه سانتي گراد انجام مي شود كه طي آن ديواره ها مستحكم و ماده فعال سطحي سوخته و خارج شده و جامد متخلخلي با مساحت سطح ويژه بالا حدود 1000 متر مربع بر گرم به دست مي آيد. نمونه هاي مختلفي از نانوساختارهاي سيليسي با ساختارها و اندازه حفرات از 3 تا 5 نانومتر تهيه شد. قبل از تثبيت و نشاندن بيوكاتاليست هاي مورد نظر (همين، ميكروپراكسيداز و پراكسيداز) بر روي اين پايه، نانوساختار سيليسي با استفاده از عوامل شيميائي مناسب اصلاح شده است. در واقع در مواردي كه مولكول مورد نظر بزرگ باشد ابتدا بايستي سطح كاتاليست را با معرف هاي مناسب اصلاح نموده و سپس كاتاليست را از طريق اتصال شيميائي روي MCM تثبيت نمود. اما در مواردي كه مولكول كاتاليست كوچك باشد(همانند كمپلكس هاي آهن(III)) مي توان محلول كمپلكس را با جامد نانوحفره بمدت طولاني(چند ساعت) هم زد تا عمل جايگزيني كاتاليست درون حفره صورت گيرد(البته در اين حالت پديده شسته شدن و خروج كاتاليست (Leaching) وجود خواهد داشت. شناسائي و توصيف كاتاليست هاي تهيه شده با استفاده از روش هاي XRD ،Reflectance UV/Vis.، IR و ميكروسكوپ الكتروني انجام مي شود.

در اين پروژه مطالعات سينتيكي غير فعال شدن انتحاري ميكروپراكسيداز آزاد(هموژن) و نوع تثبيت شده آن روي جامدات مزوحفره انجام و مقايسه شده اند. بعلاوه، همين(Hemin)، ميكرو پراكسيداز و پراكسيداز بصورت مستقيم بر روي گروه هاي سيلانول تركيب نانوحفره، به صورت شيميائي و با استفاده از معرف هائي نطير آلكانول سيلان ها و گلوتارآلدئيد تثبيت شده و سپس در واكنش ها و فرايندهاي ذكر شده بكار رفته اند. آنگاه رفتار و عملكرد آنزيمي بيوكاتاليست هاي تهيه شده مطالعه و مقايسه شده و از آن ها در برخي از واكنش هاي اكسيداسيون نمونه اي، حذف تركيبات آروماتيك فنلي از محلول آبي و تهيه پليمرهاي رسانا استفاده شده است. واكنش هاي سنتز پليمرهاي رسانا و داده هاي سينتيكي مربوطه با استفاده از روش اسپكتروفتومتري و تعقيب جذب محصول در رآكتور 500 ميلي ليتري انجام و رسوب پليمري حاصله پس از شستشو و خالص سازي براي ارزيابي و تعيين خصوصيات بكار برده شده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱