جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۲۲/۰۷ شماره طرح:
بررسي شيوع كلونيزاسيون هموفيلوس انفلونزاي تايپ ب در كودكان سه ماهه تا پنج ساله مهد كودك هاي شهر تهران 1386–1385 عنوان طرح:
عبدالله كريمي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۹/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۴/۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

سابقه و هدف:

هموفيلوس انفلوانزاتيپ b از علل عمده عفونت هاي تهاجمي شامل مننژيت، آرتريت سپتيك و پنوموني در كودكان زير پنج سال مي باشد. كلونيزاسيون اين ميكروب در مخاط اروفارنكس بصورت بدون علامت بوده و منشاء انتشار ميكروب به ديگران و باكتريمي احتمالي در آنها مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع والگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در نمونه هاي هموفيلوس آنفلونزاي تيپ b از مخاط اروفارنكس كودكان مهد كودك هاي تهران است.

مواد و روش ها :

در اين مطالعه بعد از جدا سازي سوش ميكروبي هموفيلوس انفلونزاي تيپ b از اروفارنكس 1000 كودك از مجموع 25 مهد كودك كه بطور تصادفي در نقاط مختلف شهر تهران طي مدت زمان مقرر(1386-1385) انتخاب شده بودند؛ حساسيت آنتي بيوتيكي به روش ديسك ديفيوژن نسبت به آنتي بيوتيك ها ي مختلف انجام گرديد. نتايج در فرم اطلاعاتي ثبت و يافته ها با آمار توصيفي ارائه شد.

يافته ها:

ميزان شيوع كلونيزاسيون هموفيلوس انفلونزاي تيپ b از اروفارنكس كودكان مورد مطالعه برابر 7.6% بود كه اين ميزان شيوع با آمار ديگر كشورهاي در حال توسعه مشابه مي باشد. مقاومت به آمپي سيلين در 3/37 % و توليد آنزيم بتالاكتاماز در 6/23% موارد سوش هاي جدا شده هموفيلوس انفلونزاي تيپ b ديده شد. مقاومت به سفالوسپورين ها بجز سفيكسيم بطور متوسط بين 10 تا 20 % و در مورد سفيكسيم در 8/58 % موارد ديده شد. مقاومت به ريفامپين در 5/17% سوشهاي جدا شده وجود داشت . مقاومت به دو ماكروليد مورد مطالعه شامل آزيترومايسين و كلاريترومايسين بترتيب 6/19% و 3/35 % بود.

نتيجه گيري:

شيوع بالاي كلونيزاسيون هموفيلوس انفلونزاي تيپ b از اروفارنكس كودكان ايراني مورد مطالعه، و با توجه به مقاومت هاي آنتي بيوتيكي بالا در اين مطالعه و موارد روز افزون اين مقاومت ها در مطالعات مشابه در كشور ، توصيه به انجام واكسيناسيون هموفيلوس تيپ b بعنوان راه پيشگيرانه، جهت كاهش كلونيزاسيون مخاط اروفارنكس در كودكان و در نتيجه كاهش عفونت هاي تهاجمي هموفيلوس تيپ b مي گردد.

واژگان كليدي:

هموفيلوس انفلوانزا ،حساسيت آنتي بيوتيكي ،كلونيزاسيون اروفارنكس


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱