جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۸۶/۱۵ شماره طرح:
توليد يك سيستم دارورساني بر پايه نانوذرات آلبوميني و حاوي داروي 5 -فلورويوراسيل عنوان طرح:
سيد عباس شجاع الساداتي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۶/۲/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۶/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۶/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد نانوذرات پروتئيني نظير زيست سازگار بودن و تجزيه

پذيري در بدن، توجه پژوهشگران به استفاده از اين نوع نانوذرات براي توليد سامانه هاي

دارورساني جلب شده است. در اين پژوهش ابتدا نانوذرات آلبوميني با روش جدايش فاز

توليد شد و پگيله سازي گروه هاي آمين آزاد موجود بر سطح نانوذرات آلبوميني، مورد

بررسي قرار گرفت. فرآيند پگيله سازي با استفاده از روش پاسخ سطح بهينه سازي شد.

27 ، غلظت º C شرايط بهينهء بدست آمده براي پگيله سازي گروه هاي آمين آزاد شامل دماي

مي باشند. در ادامهء پژوهش به pH= 6 ميلي مولار، زمان 10 دقيقه و 7 / پلي اتيلن گليكول 5

بر روي PR منظور بررسي اين نانوذرات، پادتن تك دودماني (آنتي بادي مونوكلونال) 81

سطح پگيله شدهء نانوذرات، متصل و ميزان فعاليت آن با روش الايزا تعيين شد. با بارگذاري

- نانوذرات با داروي 5- فلورويوراسيل و ترتيب آزمايش با 5 سامانه مختلف شامل: داروي 5

فلورويوراسيل آزاد، نانوذرات آلبومين بدون دارو، نانوذرات آلبومين پگيله شده، نانوذرات

، PR آلبوميني پگيله شده و حاوي دارو و نانوذرات آلبوميني متصل به پادتن تك دودماني 81

مورد (MCF- ميزان تأثير دارورساني در شرايط كشت سلولي (سلول هاي سرطان سينه 7

بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه تعداد سلول هاي سرطاني زنده اي

كه مورد حمله سامانه نانوذره- پگ- پادتن قرار گرفته اند در مقايسه با 4 سامانه ديگر كمتر و

اين امر بيانگر بالاتر بودن ميزان كارايي اين سامانه در مقايسه با سامانه هاي ديگر مي باشد.

آزمايش پايداري سامانه دارورساني توليدي نشان داد فعاليت پادتن تك دودماني پس از 11

روز نگهداري در دماي آزمايشگاه در محدوده مناسبي قرار دارد. مقايسه رهايش دارو از

نانوذرات پگيله شده و نشده نشان داد رهايش دارو از نانوذرات پگيله نشده كندتر صورت

مي گيرد.

واژه هاي كليدي: نانوذرات آلبوميني، پگيله سازي، روش رويه پاسخ، سامانه نانوذره پگ پادتن،

-5 فلورويوراسيل ، PR پادتن تك دودماني 81


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱