جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۴۶/۰۲ شماره طرح:
ساخت و بررسي شيشه هاي بيو اكتيو حاوي استرانسيم به روش سل-ژل عنوان طرح:
سعيد حصاركي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۷/۲/۱۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۶/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۶/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

استرانسيم يوني است كه مشخص شده است باعث افزايش سرعت رشد استخوان و كاهش سرعت پوكي

آن مي شود. عملكرد يون استرانسيم در تركيب انواع بيوسراميكهاي كلسيم فسفاتي به طور گسترده اي

CaO- مورد بررسي قرار گرفته اس ت . در اين تحقيق شيشه هاي زيست فعال بر پايه تركيبات چهارتايي

به روش س ل -ژل تهيه و خواص حرارتي و ويژگيهاي رئولوژيكي ژلهاي مختلف تهيه SrO-SiO2-P2O5

شده مورد ارزيابي واقع ش د . در اين تحقيق همچنين اكسيد استرانسيم از 0 تا 10 درصد مولي كل تركيب

به تدريج جايگزين اكسيد كلسيم شد و اثر غلظت استرانسيم در تركيب شيشه بر زيست فعالي و

رفتارهاي سلولي شيشه به روش غوطه ور نمودن نمونه ها در محلول شبيه سازي شده به مايع ا ت بدن و

يا كشت سلولهاي استخواني موش صحرايي در معرض شيشه ها مورد بررسي واقع ش د . براي دستيابي به

(MTT) آزمون تكثير سلولي ، ICP ،SEM ،XRD ،FTIR مقاصد فوق الذكر از روشهاي ارزيابي مانند

استفاده شد . عملكرد شيشه زيست (ALP و آزمون بررسي فعاليت آنزيمي سلولها (آلكالين فسفاتاز

فعال حاوي استرانسيم ( 5% مولي استرانسيم ) در بازسازي نقيصه استخوان جمجمه خرگوش طي دوره

هاي يك و سه ماهه بررسي شده و با عملكرد شيشه زيست فعال فاقد استرانسيم و همچنين سيمان

كلسيم فسفاتي مقايسه گردي د .بر اساس نتايج مشخص شد كه سرعت تبديل سل به ژل با و ارد نمودن

استرانسيم به تركيب و همچنين افزايش دماي نگهداري سل افزايش مي ياب د . دماي تبلور شيشه حاوي

نشان داد كه با حضور FTIR وXRD استرانسيم نيز بيشتر از شيشه فاقد اين يون بود. آزمونهاي

استرانسيم در تركيب شيشه، سرعت تشكيل لايه آپاتيتي روي سطح شيشه در اثر ق ر ار گرفتن آن در

محلول شبيه سازي شده به مايعات بدن كاهش مي يابد طوريكه فراواني بلورهاي آپاتيت روي سطح

هيچكدام از تركيبات .(SEM شيشه هاي حاوي استرانسيم كمتر از شيشه فاقد اين يون بود (آزمون

شيشه تهيه شد اثر سميت برروي سلولهاي استخواني نداشتند و سرعت تكتير سلو لها و ميزان آلكالين

فسفاتاز توليد شده توسط آنها در حالتي كه در معرض شيشه حاوي استرانسيم كشت يافتند بيشتر بو د .

در مجموع شيشه حاوي 5 % مولي استرانسيم كه داراي زيست فعالي بود، بهترين پاسخ سلولي را نشان

داد. نتايج پاتولوزي نقيصه هاي استخوان جمجمه موش صحرايي كه با مواد مختلف ترميم شده بودند

نشان داد كه شيشه هاي زيست فعال نسبت به يسمان كلسيم فسفات از سرعت بازسازي بيشتر

برخوردار است و استخوان تشكيل شده در حضور اين شيشه ها خصوصاً شيشه حاوي استرانسيم بالغ تر

است.

با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق مي توان اظه ا ر نمود كه حضور استرانسيم در تركيب شيشه

زيست فعال تهيه شده به روش س ل -ژل اگرچه سرعت تشكيل لايه آپاتيت را روي سطح شيشه كاهش

مي دهد ولي در هر حال زيست فعال بوده و خواص بيلوژيكي به مراتب بهتري نسبت به شيشه فاقد

استرانسيم دارد و براي پر كردن و ترميم نقيصه هاي ا س تخواني كه تنش مكانيكي نيستد مناسب مي

باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱