جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۱۲۳/۴۲ شماره طرح:
ارايه و كاربرد الگوريتمهاي جديد كمومتريكس براي اندازه گيري ساده و سريع داروها در پلاسماي بيماران با استفاده از اسپكتروفلوريمتري عنوان طرح:
بهرام همتي نژاد مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۶/۱۲ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۴/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

يك روش سريع و بدون نياز به جداسازي اسپكتروفلوريمتري بر مبناي كاليبراسيون درجه ي دوم ماتريس داده هاي تحريك- نشر فلورسانس براي تعيين مقدار گلوتاتيون (GSH) در پلاسماي انسان معرفي شده است. در محلول بافر فسفات با 0/8 = GSH pH با ارتوفتالدهيد (OPA) وارد واكنش شده و يك محصول فلورسانت كه حداكثر شدت فلورسانس آن در طول موج 420 نانومتر مي باشد را توليد مي كند. براي فائق آمدن بر اثرات مزاحمت ناشي از محصولات واكنش OPA با آمينوتيول ها غير از GSH در پلاسما و همچنين نشر فلورسانس ذاتي مربوط به خود پلاسما، آناليز موازي فاكتورها (PARAFAC) به عنوان يك روش كاليبراسيون سه راهه (Three- way) ، مورد استفاده قرار گرفت. به علاوه، براي مدل سازي اثر غير مستقيم زمينه ي پلاسما، PARAFAC در كنار روش «افزايش استاندارد » بكار گرفته شد.

مدل سازي 2- جزيي PARAFAC بر روي طيف هاي فلورسانس تحريك نشر توانست طيف هاي تحريك و نشر گلوتاتيون و زمينه ي پلاسما را استخراج كند. Score مرتبط با غلظت در مدل PARAFAC براي GSH يك رابطه ي خطي در مقابل غلظت گلوتاتيون اضافه شده نشان داد (مشابه آن چه در مورد روش ساده ي اضافه كردن استاندارد به دست مي آيد). با استفاده از اين منحني، ميزان GSH در پلاسما 37/1 ± 10/6 به دست آمد. صحت مدل بوسيله ي آناليز نمونه هايي از پلاسما ي كاليبراسيون كه ميزان 1m به آنها GSH اضافه شده بود مورد بررسي قرار گرفت و درصد بازيافت به ميزان %5/97 محاسبه شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱