جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۲۰۴۲۱ شماره طرح:
بهبود بلوغ قوليكولهاي ايزوله شده تخمدان در شرايط كشت عنوان طرح:
مژده صالح نيا مجري:
پزشکي شاخه:
۸۸/۲/۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۲۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۴/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

انجماد بافت تخمداني اهميت خاصي در درمان ناباروري دارد و تحقيقات زيادي براي بهبود شرايط انجماد با كاهش صدمات به بافت تخمداني در حال أجرا است و نيزدر دو دهه اخير سيستم هاي كشت زيادي به منظور بهبود فعاليت و رشد فوليكولهاي پره آنترال، توليد تخمكهاي كاملآ صلاحيت دار با قدرت باروري در in vitro توسعه يافته است. فوليكولها براي رشد در آزمايشگاه نياز به فراهم نمودن شرايط مشابه به تخمدان (in vivo) دارند.بخصوص افزودن فاكتورهايي كه به شكل طبيعي در بدن توليد مي شوند.

يكي از توليدات فرعي در پروسه هاي تكويني، Reactive Oxygen Species (ROS) است كه در مقدار محدود موجب عملكرد فيزيولوﮋيكي در تخمدان مي شود و توليد بيش از حد آن (Oxidative Stress) منجر به آسيب سلولي در تخمدان مي شود. يكي از راههاي مقابله با اثرات ROS استفاده از آنتي اكسيدانها است. در مجموع نقش ROS و آنتي اكسيدانتها در عملكرد توليدمثلي مؤنث كمتر مورد توجه قرار گرفته و نقش راديكالهاي آزاد و ROS بويژه در تكوين فوليكولهاي تخمداني هنوز هم ناشناخته است.

براي بهبود ظرفيت تكويني فوليكولها و تخمكهاي كشت شده در in vitro و متعاقب آن داشتن جنين هاي با كيفيت بالا، عواملي كه غلظت ROS را در محيط كشت كاهش مي دهند بايستي اضافه گردد كه يكي از روشهاي ضروري براي مقابله با ROS آنتي اكسيدانها است. سلنيوم عنصر ضروري براي بقاء بسياري از فرايندهاي فيزيولوژيكي بوده و كمبود اين عنصر بعضي شرايط پاتولوژيكي را القاء مي كند. سلنيوم بعنوان جزئي از ساختمان چندين آنزيم مانند Glutathion Peroxidase (GPx), Selenoprotein P (SeP) ,(PH-GSHpx) Phospholipid Hydroperoxide Glutathion Peroxidase ,Thioredoxin Reductase (TR) مشخص شده است.

با توجه به مطالب ارائه شده تاكنون گزارشي مبني بر ميزان توليد ROS طي كشت فوليكولها ارائه نشده است. بخصوص با توجه به اينكه انجماد مي تواند صدماتي را به بافت، از جمله ميتوكندري هاي درون سلولي وارد كند بنابراين يكي از اهداف تحقيق حاضر بررسي تأثير انجماد بر توليد ROS در محيط كشت فوليكول است. علاوه براين سعي خواهد شد با بكارگيري سلنيوم بعنوان يك آنتي اكسيدان، تغيير ميزان ROS و بهبود تكوين فوليكولي بررسي شود.

در اندازه گيري ROS يك ابزار مفيد در ارزيابي اوليه از شرايط كشت است و دراين تحقيق براي اندازه گيري ROS از Dichlorodihydrofluorescein (DCFH) به دو روش اسپكتروفلورومتري و in situ استفاده مي شود. اين تحقيق درچهارمرحله انجام مي شود:

مرحله اول: انجماد شيشه اي

مرحله دوم: كشت فوليكولهاي پره آنترال در محيط كشتTCM 199 فاقد سرم و سرم دار با دوز هاي مختلف سلنيوم در 12 روز و انتخاب بهترين دوز سلنيوم براي تكوين فوليكولها

مرحله سوم: كشت فوليكولهاي انجمادي و غير انجمادي در محيط كشت TCM 199 انتخابي با دوز مناسب سلنيوم در 12 روز و بررسي ميزان ROS توليد شده.

مرحله چهارم: بررسي فعاليت و عملكرد ميتوكندريها


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱