جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۴۳/ ۱۵ شماره طرح:
حل عددي معادلات انتگرالي خطي و غيرخطي بدخيم در تكنولوژي پيشرفته عنوان طرح:
خسرو مالك نژاد مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۹/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۲/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بيان طرح مورد بررسي:

در اين پروژه تحق يقاتي هدف حل عددي معادلات انتگرال ي خطي و غير خطي كه در تكنولوژي پيشرفته از مدلها ي

مختلف منتج م ي گردند يا مستق يما با آنها مواجه م ي شويم، است. اين معادلات به صورت معادلات انتگرالي فردهلم

و ولترا ، معادلات د يفرانسيل، معادلات د يفرانسيل جز يي، معادلات انتگرود يفرانسيل و همچن ين به صورت دستگاه

معادلات متشكل از معادلات فوق ظاهر م ي گردند . براي حل عدد ي اينگونه معادلات با دستگاه معادلات خط ي و غ ير

خطي مواجه م ي شو يم كه در عمل معادلات غ ير خط ي را با روشها ي خاص ي به دستگاه معادلات خط ي تبد يل

نموده سپس مبادرت به حل م ي نمائيم. زمانيكه بعد اين دستگاههاي خطي بزرگ م ي شوند كه در عمل گاهي

105 نيز مي رسيم به علت وجود خطاهاي ناشي از گرد شدن از سوي ماشين يا خطاهاي ناشي × بزرگتر از بعد 105

از روش عددي با مساله بدوضعي 1 سيستم ها مواجه مي شويم، عدد حالت 2 اينگونه دستگاهها اعداد خ يلي بزرگتر از

1 م ي گردد . لذا قبل از حل ا ينگونه س يستمها ابتدا با يد مساله به حالت خوش وضع ي 3 تبد يل گردد تا آنكه بتوان به

جوابهاي دستگاه معادلات اطم ينان نمود . بدين منظور از موجك هاي بي اسپلاين خطي شبه متعامد و روش

گالركين 4 استفاده شده است.

معادلات ديفرانسيل و معادلات با مشتقات جزيي اهميت و كاربرد فراواني در مسايل علمي و مهندسي دارند . هنگام

حل اين معادلات با معادلات جديدي مواجه مي شويم كه در آنها ت ابع مجهول زير علامت انتگرال ظاهر مي شود .

اين معادلات، معادلات انتگرال ناميده مي شود . همچنين در اكثر مسايل برق الكترو مغناطيس، مخابرات و ...

مستقيما با اين معادلات مواجه مي شويم.

1 -


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱