جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۵۳ شماره طرح:
طراحي و مطالعه آنزيم هاي مصنوعي عنوان طرح:
علي اكبر موسوي موحدي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۱۲/۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۹/۲۳ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

آنزيم هاي مصنوعي طبق تعريف الگو گرفته از آنزيم هاي طبيعي هستند و

واحدهاي تشكيل دهنده دهانه فعال معمولاً شبيه همتاي طبيعي طراحي مي

شوند. طراحي آنزيم براي سوبستراي اختصاصي از اهميت خاصي برخوردار است

كه با گروه هاي عاملي مولكول سوبسترا وصل مي شوند . بنابراين براي

اينكه آنزيم مصنوعي با قابليت زيست تقليدي داشته باشيم اين ويژگي

ها بايد به گونه اي در بعد ساختار پيش بيني شوند تا عملكرد ويژه و

مطلوب آنزيمي حاصل شود. در اين طرح الگوي مورد نظر طراحي آنزيمهاي

مي باشد.در اين طرح هيم، (HRP) هموپروتئيني به ويژه آنزيم پراكسيداز

درون ميسل ها و ميسل هاي (MP- كمپلكس هاي هيم، ميكروپراكسيداز ( 11

(SDS) معكوس تشكيل شده از ماده فعال سطحي آنيوني سديم دودسيل سولفات

و آپوپروتيين قرار گرفته ومطالعات (MCM,FSM) و نانوحفره هاي زيوليتي

سينتيكي جهت تعيين پارامترها و راندمان كاتاليتيكي آنزيم هاي مصنوعي

طراحي شده صورت پذيرفته است.

در اين قسمت از طرح،هيستيدين و هماتين ميسلي آوردينه شده در محيط

مايي با اسيد آمينه هيستيدين طراحي شد و با استفاده از تكنيك هاي

جذب خواني و ولتامتري چرخشي مشخصات ساختاري و برخي از پارامترهاي

سينتيكي مربوط از قبيل سرعت ماآزيمم، ثابت ميكائيليس،ثابت آاتاليتيك

و راندمان عملكرد بدست آمدو بهترين راندمان عملكرد ونزدي ك ترين

ساختار به مدل هاي طبيعي، براي مدل هماتين ميسلي هيستيدينه گزارش شده

ومدلي مناسب به عنوان آنزيم مصنوعي پيشنهاد مي گردد.

كمپلكس پروتئيني هيم ) درون )c در قسمت ديگر از طرح ، مدل سيتوكروم

ميسل معكوس با داشتن ويژگي مطلوب انتخابي سوبسترا و كارايي خوب

كاتاليز به عنوان مدل پراكسيداز بهينه معرفي ميشود . مطالعات طيف

و فلورسانس گوياي باز شدن نسبي پروتئين (CD) سنجي، دورنگ نمايي حلقوي

با حفظ ساختار دوم در محيط ميسلي ميباشد . قرارگيري c سيتوكروم

درون ميسل معكوس موجب افزايش فعاليت پراكسيدازي آن به c سيتوكروم

درون ميسل معكوس به عنوان يك c ميزان قابل توجهي گرديد و سيتوكروم

آنزيم مصنوعي براي فعاليت پراكسيدازي معرفي مي گردد.

را درون كيسه هاي MP- در قسمت ديگر از طرح ، ميكروپراكسيداز 11

هستند قرار داده شده و MCM و (FMC-NH هيدروفوب كه از جنس زيوليت( 2

پارامترهاي سينيتكي آﻧﻬا اندازه گيري شده و آنزيم هاي مصنوعي بهينه

طراحي شد. خود كشي آنزيمي آﻧﻬا تعيين شد و از طريق افزودن اسيد

آمينه ها خود كشي آنزيمي مهار شد.

درقسمت ديگر اين طرح، پورتوپرفرين ها ي گوناگون تهيه شده و در

قرار گرفته است و نقش آنزيمي و كاتا لتيكي (HRP) آپوپروتئين پراكسيداز

آن مورد مطالعه قرار گرفت و ثابت شد كه پورفيرين هاي بدون فلز وقتي

در جايگاه فعال آپوپروتئين قرار مي گيرند سپس از محيط يون آهن را مي

مكندو نقش آنزيمي را ايفا مي نمايند.

درقسمت ديگر اين طرح، توانايي آنزيم پراآسيداز مديفاي شده با يوﻧﻬاي

- نيكل، در ارتباط با واآنشهاي اآسيداتيو آوپلينگ سوبستراهاي 2

ترسيوبوتيل فنل، 4- ترسيوبوتيل فنل و 2و 4و 6- تري متيل فنل در حضور

هيدروژن پراآسيد در شرايط ملايم بررسي شد. با استفاده از تكنيك هايي

محصولات


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱