جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۱۰۳/۳۰ شماره طرح:
سنتز مشتقات 1-آمينوايميدازو-ايزوكينولينيوم ها بر اساس واكنش هاي چندجزئي ايزوسيانيدها عنوان طرح:
احمد شعباني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۳/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۲/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در تحقيق حاضر، در ادامه پژوهشهاي قبلي در رابطه با كشف و معرفي واكنش هاي چند جزئي جديد بر اساس شيمي ايزوسيانيدها، يك واكنش تراكمي چهار جزئي جديد طراحي و معرفي شده است.

طي اين واكنش، ايزوسيانيدها با ايزوكينولين در حضور انواع سولفونيك اسيدها، و برخي اسيدهاي معدني مثل HBr مشتقات 1- آمينو ايميدازو-ايزوكينولينيوم سولفونات يا برومايد را، كه به عنوان تركيبات پابين آورنده قند خون در بيماران ديابتي عمل مي كنند بدون استفاده از هرگونه كاتاليزوري در دماي محيط بدست مي دهند.

اين واكنش شبه چهارجزيي در حلالهاي مختلف از قبيل دي كلرومتان، آب و اتانل مورد بررسي قرار گرفت و نتايج بدست آمده نشان داد مناسب ترين حلال دي كلرومتان مي باشد.

در اين بررسي از ساير تركيبات نيتروژن دار از قبيل پيريدين، متيل ايميدازول و 1،10-فنانترولين به جاي ايزوكينولين استفاده شده نتايج نشان داد روند واكنش كاملاً متفاوت بوده و واكنش بصورت دو جزيي پيش رفته و ايجاد نمك آمين هاي مربوط مي نمايد.

در اين بررسي ساختار فراورده ها با روش هاي مرسوم در شيمي از قبيل IR، 1H NMR، 13C NMR و طيف سنجي جرمي تعيين و براي اطمينان بيشتر از يكي از نمونه ها تك كريستال تهيه و ساختار آن با استفاده ray-x نيز مورد تائيد قرار گرفت.

در ضمن تلاش شده است مكانيسم قابل قبولي بر اساس رصد كردن پيشرفت واكنش با استفاده1H NMR از براي واكنش شبه چهارجزيي ارايه شود.

اين پروژه با كمك مالي صندوق حمايت از پژوهشگران كشور طي طرح شماره 30/85103 مورخ 27/3/86 انجام شده است كه بابت اين مساعدت تشكر و قدرداني مي گردد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱