جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۱۳۰ شماره طرح:
بررسي اثر الفاء شپرون‌ها بر درمان يا كاهش عوارض ديابت قندي (تيپ I) عنوان طرح:
سيده زهرا بطحائي مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۸۴/۳/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۱/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ديابت شيرين اختلال متابوليكي همراه با تجمع مزمن گلوكز خون است. گلوكز خودبه‌خود به مولكول‌هاي زيستي، بخصوص پروتئين‌ها متصل و موجب تغيير ساختار و عملكرد آن‌ها مي‌شود. بيان پروتئين‌هاي شوك حرارتي در حيوانات آزمايشگاهي ديابتي كاهش مي‌يابد و آن‌ها را در برابر استرس‌هائي مثل ازدياد مزمن گلوكز آسيب پذير مي‌سازد.

در مطالعه حاضر اثر درماني ملازم‌هاي شيميائي بر ديابت مطالعه شد. همچنين با القاء و يا فعال‌سازي ملازم‌هاي مولكولي زمينه تصحيح تاخوردگي ساير پروتئين‌ها و فعاليت مناسب آن‌ها فراهم گرديد. پس اثرات دراز و كوتاه مدت حمام آب گرم (عامل فيزيكي) و ال- ليزين، اسپرمين، آسپرين و نوعي پلي ال (BJ-83) از طريق خوراكي در رت‌هاي ديابتي مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه اثر هريك از شپرون‌هاي شيميائي در حضور غلظت‌هاي بالاي گلوكز و گلوكز6-فسفات بر ساختار آلبومين و هموگلوبين با روش‌هاي فلوريمتري،CD و الكتروفورز، همچنين عملكرد شپروني HSP70 در حضور و غياب قند بر آنزيم لوسيفراز بررسي گرديد.

نتايج نشان داد كه سطح سرمي HSP70 در رت‌هاي ديابتي كاهش يافت، حمام آب گرم و شپرون‌هاي شيميائي با درجات مختلف با القاء HSP70 و اعمال اثر حفاظتي بر ساختار و عمل‌كرد پروتئين‌ها، سطح گلوكز خون، ترشح انسولين، تشكيل HbA1c و محصولات نهائي گليكه (AGEs)، پروفايل ليپيدي و عملكرد HDL (فعاليت LCAT و پارااكسوناز1)، ميكروآلبومين‌يوريا و دفاع آنتي‌اكسيداني را تحت تأثير قرار داد. اثرات مثبت اين تيمارها با كاهش چشمگير ميزان مرگ و مير در رت‌هاي ديابتي تائيد گرديد. نتايج مطالعات in vitro‌ نقش حفاظتي شپرون‌ها بر پروتئين‌ها و جلوگيري از گليكه شدن آن‌ها در حضور قند را ثابت كرد. بررسي اثر گلوكز بر عملكرد شپروني HSP70 نشان داد كه HSP70 نيز گليكه شده و عملكرد شپروني خود را از دست مي‌دهد. نتيجه‌گيري نهائي اين كه: با توجه به اثرات بهبودي بخش ملازم‌هاي شيمائي و حمام آب گرم، از آن‌ها مي‌توان در درمان تكميلي ديابت استفاده كرد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱