جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۱۲ شماره طرح:
بررسي اثرات ضد ليشمانيايي مشتقات جديد ۲و ۵‐دي استخلافي ۱و ۳و ۴ عنوان طرح:
سوسن كبودانيان اردستاني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۱۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۹/۱۲ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

آنترل و مبارزه با بيماريهاي عفوني ناشي از انگلهاي پروتوزوا، من جمله مالاريا و

ليشمانيا يك مسئله اساسي در جهان امروز هست . تخمين زده مي شود آه بيشتر از سه بيليون

انسان در خطر ابتلا و سيصد ميليون مبتلا به اين نوع بيماريها هستند. ليشمانيا، تك سلولي

تاژك داري، آه گونه هاي مقاوم آن بر جا مانده اند و مي توانند با عامل ايدز همراه

گرديده و يك مشكل جدي در آشورهاي صنعتي ودر حال رشد مثل هند، ايران و افغانستان بشمار

آيند. تاآنون واآسني برعليه اين بيماري بدست نيامده و داروهاي رايج مثل ترآيبات آنتي

مونيال داراي اثرات جانبي متعدد هستند و براي آليه ها و قلب سمي مي باشند و نياز به

جستجو براي آشف داروهاي موثرتر با اثرات جانبي آمتر و قابل دسترس تر وجود دارد. در

مطالعه حاضر به منظور تعيين فعاليت بيولوژيك مشتقات تيادي آزولي، در ابتدا سعي شد

برروي انگل و قدرت آلوده آنندگي انگل و نيز اثرش برروي In vitro تاثير دارو در شرايط

سلولهاي ميزبان بررسي گردد. سپس تا حد امكان مكانيسم و جايگاه عمل آن در سلول شناسايي

مورد بررسي قرار BALB/c اثر دارو در بدن موشهاي In vivo شود، در مرحله بعد در شرايط

گرفت. نتايج نشان داد كه برخي از تركيبات اثرات ضد ليشمانياي قوي دارند و سبب مهار

رشد انگل در داخل سلول ميزبان مي گردند. ترآيبات مي توانستند بطور اختصاصي سبب مهار

In فعاليت آنزيمهاي حياتي، توپوايزومرازها و اسيد فسفاتازهادر انگل شوند. در مطالعات

ما شاهد اثرات سمي از اين تركيبات نبوديم ولي شدت آلودگي و رشد انگل در In vivo و vitro

موشها را بطور قابل ملاحظه اي كاهش داد. بطوريكه قطر و اندازه زخمها در موشهاي تزريق

شده با داروهاي انتخابي به نسبت قابل توجهي نسبت به موشهاي تزريق شده با داروي ضد

ليشمانيايي گلوكانتيم كاهش پيدا كرده بود و ميزان انگل در بافت طحال اين موشها به

صفر رسيده بود. در ضمن آزمايشات نشات دادند آه اين ترآيبات مي توانند فعاليت ضد

ميكروبي سلولهاي ماآروفاژي من جمله توليد عوامل نيتروژني و اكسيژني فعال را تحريك كنند.

از طرفي بررسي دقيق تر تاثير تركيبات برروي پيشرفت آلودگي در سلولهاي ايمني طحال حاكي

و القاء پاسخهاي نوع يك T helper از تاثير مثبت اين تركيبات درجهت فعال شدن لنفوسيتها 1

بر عليه انگل بود. اين نتايج نويد دهنده نزديك شدن به ترآيباتي موثر BALB/c در موشهاي

در جهت درمان ليشمانياي جلدي و حتي احشايي است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱