جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۴۳/۱۲ شماره طرح:
روش‌هاي سنتز در كمپلكس‌هاي آهن با ليگاندهاي غيريكسان نظير فنانترولين، بي‌پيريدين، دي‌متيل‌سولفوكسايد و ... از كمپلكس‌هاي با ليگاند يكسان عنوان طرح:
ناصر صفري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۴/۲۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۶/۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

كمپلكس‌هاي [Fe(DMSO)6](ClO4)3، (1) و [Fe(DMSO)4Cl2][FeCl4]، (2)، از واكنش نمك‌هاي Fe(ClO4)3.xH2O و FeCl3.6H2O با دي‌متيل‌سولفوكسايد، به‌ترتيب در دماي محيط و دماي ˚C80 تهيه شدند. به‌دنبال آن تهيه كمپلكس‌هاي ليگاند مخلوط [Fe(phen)Cl4][phen.H]، (3)، [Fe(bipy)Cl4][bipy.H]، (6) و [Fe(dmbipy)Cl4][dmbipy.H]، (8) از تركيب نمك FeCl3.6H2O با ليگاندهاي دودندانه‌اي 10،1- فنانترولين، 2،'2- بي‌پيريدين و 4،'4- دي‌متيل- 2،'2- بي‌پيريدين در محلول 1/0 مولار هيدروكلريك‌اسيد در آب تهيه گرديدند. افزايش ليگاند DMSO به‌جاي يك ليگاند كلر در كمپلكس‌هاي 3، 6 و 8 براي تهيه‌ كمپلكس‌هاي[Fe(phen)Cl3(DMSO)]، (5)، [Fe(bipy)Cl3(DMSO)]، (7) و [Fe(dmbipy)Cl3(DMSO)]، (9) با سه روش متفاوت انجام پذيرفت و روش عمومي براي تهيه تركيبات با سه ليگاند متفاوت بر روي آهن ارائه گرديد. جابه‌جايي ليگاند DMSO با متانول در كمپلكس‌هاي فوق مورد ارزيابي قرار گرفت (4). همچنين كمپلكس [Fe(dmbipy)2Cl2][FeCl4] ، (10)، نيز از واكنش نمك FeCl3.6H2O با ليگاند 5،'5- دي‌متيل- 2،'2- بي‌پيريدين، در محلول 1/0 مولار هيدروكلريك‌اسيد و سپس نوبلور كردن در مخلوط آب- متانول با نسبت 1:4 تهيه شد. كليه كمپلكس‌هاي مذكور به‌وسيله‌ي تكنيك‌هاي اسپكتروسكوپي IR، 1H-NMR، UV-Vis و آناليزعنصري كربن، هيدروژن و نيتروژن مورد شناسايي قرار گرفتند. ساختار تك بلور كمپلكس‌هاي 10- 2 با استفاده از روش پراش پرتو - X مورد بررسي قرار گرفته و ساختارهاي ارائه شده مورد تأييد و تصديق قرار گرفتند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱