جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۱۲۳/۴۵ شماره طرح:
دنباله اي انژكتيو بودن سيستم هاي روي نيم گروه ها عنوان طرح:
مژگان محمودي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۵/۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۳/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

     ! " #$%&'() #  *#$( + , *DZ.+ 

&'() " 

#!/0 1 23)$ Set $%

. 

 &  "4&

, #!/0 # 5, 1 6 % # 7#$( 8 9" , 7DZ.8& :;" Set #$(

>4!

 ?/# , #@. 1 6

#$% "AB 1 3

# , M 7C, D 8C

3" 2/! , #!/0 1 23)$ EMSet $% "F&

D & $% 

 $&5 ! GH 

%

 #$(3"  I6 

 $&5 , =JK I

# $(3"

 2/!  , (N∞,min)C

3" & # !/0 Giuli L%" ,

#!/0  :" 0 

A $ M 

 , CA. :" EA &

 $ , CD/" EA & 2/!  , C(

C, D < & 7#D$6%8

I

# $(3" 

 %% D#

 M 

 #$&5 1 N

< =/6& , =/ %% 9%" OF% ED & :;" , %  =JK

D & '() C(

D$6%

=JKP.Q EC5, , C

&  $&5 =JK $.@ EQ

D  $&5 

% 1 44/ #40

& CA. R($% GH 1 S ,

A CA. $TQ ISI


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱