جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۸۰ شماره طرح:
ساخت غلظت دهنده هاي پلي يورتاني باكارايي بالا عنوان طرح:
محمد برمر مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۴/۱۲/۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۲/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

غلظت دهنده ها، موادي هستند كه براي تنظيم ويسكوزيته به سيستمهاي پايه آبي افزوده مي شوند. يك عضو مهم اين گروه از مواد، غلظت دهنده هاي پلي يورتاني مي باشد. با توجه به گزارشات علمي، كه در آن غلظت دهنده هاي پلي يورتاني داراي اوزان مولكولي تقريبا يكسان با توزيع وزن مولكولي گسترده و باريك مقايسه گرديده و نتيجه گيري شده است كه غلظت دهنده هاي با توزيع وزن مولكولي باريك داراي راندمان غلظت دهندگي بالاتري هستند. در اين پروژه غلظت دهنده هاي پلي يورتاني با توزيع وزن مولكولي باريك بعنوان غلظت دهنده هاي با كارايي بالا در نظر گرفته شدند. از طرف ديگر، در پروژه ديگري كه توسط اينجانب و همكاران در مورد غلظت دهنده هاي پلي يورتاني با توزيع وزن مولكولي گسترده صورت پذيرفته بود، مشخص گرديد كه اندازه هاي نسبي طول قسمتهاي آبدوست به قسمتهاي آبگريز تاثير بسزايي در رفتار غلظت دهنده ها دارند. بنابر اين براي بررسي اين اثر، در غلظت دهنده هاي با وزن مولكولي باريك، پنج ساختار مولكولي طراحي و سنتز گرديد. تمام اين مدلها داراي اندازه طول آبگريز يكسان بوده ولي طول قسمت آبدوست آنها با توجه به استفاده از پلي اتيلن گليكولهاي با اوزان مولكولي متفاوت از 6000 تا 20000 تغيير يافت. ابتدا تشكيل و سنتز ساختارهاي طراحي شده مورد بررسي و تاييد قرار گرفت، سپس با بررسي رفتار رئولوژيكي غلظت دهنده هاي مدل در آب و دو رزين پايه آبي ساخت داخل، تاثير اندازه هاي نسبي طولهاي آبدوست و آبگريز مطالعه شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه با كاهش طول قسمت آبدوست نسبت به آبگريز تا حد خاصي، راندمان غلظت دهندگي بهتر مي شود ولي با كاهش بيشتر اين نسبت، راندمان غلظت دهندگي نيز كم مي گردد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱