جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۷۳/۲۳ شماره طرح:
اجتماع زنجيرهي مدل هاي كريپكي نظريه هاي شهودي عنوان طرح:
مرتضي منيري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۱۲/۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۴/۲۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

 01232"# 4 ,

 *' 56 78- 6  295:

;< 0

* =>- /2?

@? 7?? 6 # (8 * AB 

*'C

􀀀 0D# 16E *F# 

 G

 4 H?  6 *6: I( %

&'(  # (8 * AB 

J 0

 *' 

32"#  K  

J (

LM?  *6: 2"# NKO P 0

* =>- 

0D#* *26 G

 4H? *F#


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱