جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۴۶ شماره طرح:
بيوسنسور الكترو شيميايي براي آشكار سازي مواد آلي فسفره در آبهاي آلوده عنوان طرح:
هدايت الله قورچيان مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۳/۱۲/۱۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۵/۷/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اولين مطالعات روي مواد آلي فسفره (OPs)، كه در اواخر دهه 1930 در آلمان انجام شد(1)، نشان داد كه اين مواد براي سيستم عصبي حشرات بسيار سمي هستند. اين امر امكان استفاده از OPs را در آفت كش ها و حشره كش ها فراهم نمود؛ به اين ترتيب، تركيبات فسفره جايگزين مواد آلي كلر دار شدند. متأسفانه اين مواد به طور انتخابي عمل نمي كنند و به دليل شباهت هاي موجود بين سيستم عصبي مركزي و محيطي حشرات و پستانداران، مي توانند روي انسان و ساير گونه هاي غير هدف نيز تأثيرات نامطلوبي داشته باشند(2). به اين ترتيب، امكان استفاده از OPs به عنوان مواد شيميايي جنگي در جنگ جهاني دوم و ساير جنگ ها فراهم شد(3). ساختار عمومي مواد آلي فسفره در شكل 1-1 نشان داده شده است


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱