جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۶۲ شماره طرح:
بررسي جداسازي كاتيونهاي زيركونيوم و هافنيوم به روش كروماتوگرافي تبادل يون عنوان طرح:
شهره فاطمي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۴/۱۲/۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۵/۵/۲۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

هدف پروژه حاضر بررسي جداسازي كاتيونهاي زيركونيوم و هافنيوم از محلول ابي با درجه خلوص بالا براي دستيابي به كاربرد هاي هسته اي مي باشد واين عمل با روش كروماتوگرافي در بستر رزين جامد كاتيوني توسط حلال يا حامل مناسب انجام مي شود.

در گزارش اول اين پروژه , مطالعات اوليه و قسمتي از ازمايشات شرايط نا پيوسته (batch) انجام شد و مقادير ضريب توزيع و فاكتور جداسازي كاتيون هاي Zr(IV) و Hf(IV) در محيط اسيد سولفوريك به عنوان حامل با غلظت هاي متفاوت و در شرايط مختلف دمايي ، مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه شد اسيد سولفوريك 5/0 نرمال در دماي معمولي (25 درجه) , ضريب توزيع و فاكتور جداسازي بالايي را نشان ميدهد.

در گزارش دوم، ازمايشات در شرايط ناپيوسته ادامه يافته و در ان جذب تعادلي، اثر حلالهاي مختلف و جذب سينتيكي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه شد كه در غلظتهاي كم زيركونيوم وهافنيم ضريب توزيع تقريبا ثابت مي ماند ولي در غلظتهاي بالا اين ضريب كاهش مي يابد. همچنين غلظت اسيد سولفوريك هرچه بيشتر باشد قدرت جذب دو كاتيون و ضريب جداسازي كاهش مي يابد. همچنين استفاده از برخي حلال هاي آلي به عنوان فاز متحرك نشان داد كه اگر از سيستم مخلوط اسيد سولفوريك يك نرمال و متانول با نسبت حجمي دو به يك استفاده شود , راندمان جداسازي دو عنصر به مقدار قابل توجهي بهبود مي يابد. در بخش بررسي هاي سينتيكي نيز ضريب نفوذ موثر كاتيونها به داخل حفرات رزين تعيين گرديد.

در اين گزارش ( گزارش نهايي) مطالعات جداسازي زيركونيوم و هافنيوم برروي ستون پرشده از رزين انجام شده است ،كه شامل ازمايشات بارگذاري و شستشوي بستربا حاملهاي مناسب يعني اسيد سولفوريك و متانل در دماي محيط مي باشد .نتيجه شده است كه با روش شستشوي پله اي در سه مرحله: ابتدا اسيد سولفوريك 5/0 نرمال ،سپس مخلوط 2 قسمت حجمي اسيد سولفوريك 1 نرمال و 1 قسمت متانول و در نهايت اسيد سولفوريك 2 نرمال ميتوان به خلوص زيركونيوم و هافنيوم با معيار مورد نياز هسته اي دست يافت.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱