جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۷۳/۱ شماره طرح:
توسعه و كاربرد روشهاي كالريمتري تيتراسيوني همدما در علوم زيستي عنوان طرح:
علي اكبر صبوري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۴/۱۲/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۲/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

كالريمتري منبع اصلي اطلاعات ترموديناميكي بوده و يك روش بسيار حساس و مستعد مي باش د. كالريمتري يك روش

عمومي بوده و بر اين واقعيت استوار است كه از نظر تجربي تمامي پديده هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي توأم با مبادله گرما

هستن د. ازاين رو، كالريمتري يكي از قدرتمندترين ابزارها براي توسعه مرزهاي دانش و درك شاخ ه هاي مختلف علوم و

اس ت. انرژي (ITC) تكنولوژي مي باش د. تكنيك اصلي كالريمتري كه نقش عمده اي دارد، كالريمتري تيتراسيوني همدما

اندازه گيري مي شو د. آزمايشات با تيتراسيون يك ITC واكنشهاي بيوشيميايي يا برهم كنشهاي مولكولي در دماي ثابت با

۱ ]. بعد از - واكنش دهنده به داخل يك محلول حاوي واكنش دهنده ( ه ا) ديگر لازم براي انجام واكنش دنبال مي شود [ ۷

ثبت مي شو د. غلظت كل تيترانت متغير مستقل تحت ITC هر افزايش، گرماي جذب يا آزاد شده به عنوان نتيجه واكنش توسط

كنترل در آزمايش اس ت. آناليز ترموديناميكي اثرات گرمايي مشاهده شده موجب مشخص شدن كميت در فرآيندهاي

گزارش ITC انرژتيكي مربوط به واكنش پيوندي مي شو د. روشهاي مختلفي براي آناليز داده هاي مطالعات پيوند ليگاند با

۸ ]. اساس اين روشها جايگزيني داده هاي تجربي در معادلات غيرخطي حاوي ثابت تعادل، آنتالپي مولار - شده است [ ۱۰

پيوند و غلظت واكنش دهنده ها مي باش د. ما تعدادي روش گرافيكي سودمند در مطالعات پيوند ليگاند براي بدست آوردن

۱] . تعيين همدماي پيوندي براي ۱ - گزارش نموده ايم [ ۳۱ ITC ثابت تعادل و آنتالپي مولار پيوند با استفاده از داده هاي

۳۲ ] و همينطور مجموعه اي از جايگاههاي يكسان و وابسته پيوندي - مجموعه اي از جايگاههاي يكسان و مستقل پيوندي [ ۳۶

۳ ]. هرچند روشهاي آناليز داده هاي ما ساده هستند، اما در مطالعات مهار آنزيمي و پيوند ۷- اخيرأ گزارش شده است [ ۴۰

۴] . تجزي ه و تحليل داده هاي يونهاي فلزي به پروتئين هاي شامل فقط يك مجموعه جايگاه پيوندي مفيد و قابل كاربردند [ ۱

كالريمتري در برخي موارد پيچيده بوده و تنها به صورت كيفي بررسي شده، اما نتايج جالبي از ساختار پروتئين ها و برهم

۴۲ ]. در مواردي نيز به استفاده تكنيك كالريمتري همدما در مطالعه سرعت و - كنش آنها با ليگاندهاي مختلف مي دهد [ ۵۰

۵ ]. در شيمي فيزيك، تعيين گرماي ۱- كاربرد پايداري دا ده هاي مربوط در سيستم هاي حياتي پرداخته شده است [ ۵۲

۵۳ ]. ما در اين طرح در جستجوي روش - انحلال و مخلوط شدن با تكنيك كالريمتري تيتراسيوني انجام مي شود [ ۵۴

عمومي تري براي آناليز داده هاي كالريمتري هستيم تا بتوانيم نرم افزاري برا ي محاسبه همه پارامترهاي ترموديناميكي در

سيستم هاي پيچيده تر طراحي نمايي م. ما مجبور هستيم آزمايشات زيادي با اندازه گيريهاي حساس تر، حتي با دقت يك

مطالعه خواهد ITC نانوژول، انجام دهيم تا روشهاي خود را بهبود ببخشي م. بعلاوه، فرآيند غيرطبيعي شدن يك پروتئين با

ش د تا اطلاعات اضافي از ارتباط ساختار و عملكرد پروتئين حاصل شود كه در بخش بيوتكنولوژي علوم زيستي بسيار مهم اس ت.

۵ ]. و ارتباط پارامترهاي انحلال با ۵- اندازه گيري مستقيم آنتالپي غيرطبيعي شدن پروتئين با توسعه تئوريهاي انحلال [ ۵۶

پايداري و فعاليت پروتئين از جمله اهداف ديگر اين مطالعه مي باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱