جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۱۳/۱۱ شماره طرح:
جستجوي جهش در ژن Parkin PARK2 ميان بيماران ايراني مبتلا به پاركينسون عنوان طرح:
الهه الهي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۳/۹ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۱۲/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بيماري پاركينسون دومين بيماري شايع¬ مخرب دستگاه عصبي است . شيوع آن 121 در صد هزار (در انگلستان) و 2 درصد ميان افراد بالاي 65 سال مي‌باشد. شاخص‌هاي باليني بيماري شامل لرزش، سختي در حركت و bradykinesia هستند. امروزه دانشمندان اندركنش بين عوامل محيطي و ژنتيك را علت بروز بيماري پاركينسون مي‌دانند.

تا به حال پانزده جايگاه و هفت ژن عامل پاركينسون شناسايي شده‌اند. ژن‌هاي شناخته شده

alpha-synuclein, LRRK-2 , parkin , PINK1

, Ubiquitin C-terminal hydrolase L1 , Tau وDJ-1 هستند.

ژن LRRK-2 در جايگاه PARK8 روي كروموزوم 12، ژني است كه در بروز PD نوع خانوادگي اتوزومي بارز نقش ايفا مي‌كند. جهش در LRRK-2 در بيماراني با طيف وسيع سن گزارش شده است. ژن PARKIN در جايگاه PARK2 روي كروموزوم 6 قرار دارد. ميان بيماران اروپايي، اين ژن عامل بيماري در %61 از موارد خانوادگي با فنوتيپ زودهنگام و در %19 از بيماران اتفاقي زودهنگام شناخته شد. نوع جهش‌هاي مشاهده شده در اين ژن متغير هستند و جهش‌هاي نقطه‌اي، حذف و اضافه‌شدن‌هاي كوچك و حذف و تكرارهاي بزرگ اگزوني را در بر دارند.

بيماراني براي مطالعه انتخاب شدند كه اقلا" دو از چهار شاخص اصلي پاركينسون را داشته باشند. استخراج DNA با روشهاي مرسوم از گلبولهاي سفيد خون انجام گرفت. آغازگرها طراحي گرديد و قطعات هدف توسط PCR تكثير گرديد. توالي يابي به روش di-deoxy termination انجام گرفت. تغييرات در ژن با مقايسه با توالي رفرانس موجود در بانك اطلاعاتي NCBI و نرم افزار Sequencher مشخص شد وجهش زا بودن يا پلي مرفيسم بودن تغيير تعيين گرديد.

در عمل 200 بيمار PD شناسايي شدند و پژوهش بر روي اين ها انجام گرفت. قرار بود فقط ژن پاركين از لحاظ جهش با توالي يابي غربال گيري شود. ضمن كار، اهميت ژن LRRK2 ، تازه ترين ژن شناخته شده براي پاركينسون در ادبيات افزايش يافت، لذا معلوم شده بود كه اين ژن بيش از ژن هاي ديگر عامل نوع PD معمول است. از 52 اگزون اين ژن، پنج تا از اگزونها را در 200 بيمار و 29 اگزون را در 60 بيمار بررسي كرديم.

در ارتباط با ژن پاركين ، در نهايت بدون در نظر داشتن تغييرات ساختاري، 8 تغيير در اين ژن در 38 بيما ر ( از ميان 96 بيما ر كه بررسي شدند) مشاهده شد كه 4 تا از تغييرات بيماري زا تلقي شدند. علاوه بر اين ها، 4 تغيير ساختاري بيماري زا شامل حذف و اضافه نيز مشاهده شد.

و در مورد ژن LRRK2، هرچند نزديك به 70 تنوع توالي يافت شده كه هفده تا از اين ها جديد بوده اند، تعداد تغييرات بيماري زا اندك بوده اند. يك تغيير شناخته شدۀ حتماً بيماري زا (R1441C) در يك بيمار، و پنج تغيير (چهارتا از اين ها جديداند) كه ممكن است بيماري زا باشند مشاهده شد.

همچنين به خانواده اي برخورديم كه مبتلا به نوعي پاركينسون تحت عنوان

Parkinsonian pyramidal syndrome مبتلا بود. مشخصاً اين خانواده شرايط لازم براي شناخت ژن عامل بيماري را داشته است و ما به كوشش براي پيداكردن ژن در آمديم و موفق شديم. ژني كه شناختيم FBOXO7 بود كه اكنون به عنوان PARK15 شهرت يافته است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱