جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۱۲۰ شماره طرح:
گراف szeged تعيين ساختار گروه تقارن ھا ، جدول سرشت ، انديس وينر و انديس عنوان طرح:
علي ايرانمنش مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۱۲/۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۴/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

يكي از كاربرد ھاي گروه ھاي متناھي در زمينھ مولكول ھاي غير صلب مي باشد.

در اين طرح تحقيقاتي ، مطالعھ ديناميك بعضي از مولكول ھاي غير صلب با استفاده

گروه بعضي از مولكول – MS از جدول سرشت ھاي تحويل ناپذير ، تعين ساختار

براي انجام محاسبات فوق ، GAP ھا ، تھيھ برنامھ كامپيوتري با استفاده از نرم افزار

انجام پذيرفتھ است .

ھمچنين براي ھر مولكول داده شده ، يك گراف بدست مي آيد كھ در ادامھ اين طرح

تعدادي از گراف مولكول ھا را بھ دست PI و szeged تحقيقاتي انديس ھاي وينر و

آورده ايم و ھمچنين توانستھ ايم براي اولين بار برنامھ ھاي كامپيوتري مناسبي با

بنويسيم كھ قادر بھ محاسبھ اين انديسھاي توپولوژيكي براي گراف ، GAP استفاده از

مولكول داده شده مي باشد .

و ارسا ل دو ISI حاصل اين طرح تحقيقاتي چاپ پنج مقالھ در مجلات معتبر بين المللي و

مقالھ ديگر جھت داوري بوده است كھ جزييات آنھا در متن گزارش آمده است و مقالات

مستخرج از طرح در پيوستھاي ٣ و ۴ آمده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱