جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۲۰۱ شماره طرح:
تهيه نانوپودرها و نانو لوله هاي اكسيدي و بررسي رفتار آ نها عنوان طرح:
مصطفي محمدپور اميني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۵/۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۳/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

چكيده

(Si-MCM- 41, Si-MCM – در داخل كانال هاي سليكاي نانو حفره ( 48 (FePcS) فتالوسيانين آهن

كه با رو شهاي گرمابي و متعارف تهيه گرديد و با گروه هاي آميني عامل دار شد. مواد تهيه شده

طيف ماوراء بنفش و مادون قرمز شناسايي شد و ،(XRD) بوسيله پراش اشعه ايكس در زاويه پايين

اندازه گيري شد. متالوسيانين آهن تثبيت شده روي سليكاهاي BET مساحت هاي سطح آ نها با روش

و FePcS/NH2-MCM- عامل دار شده براي اكسايش استارين بكار رفت. نتايج نشان داد كه 41

تثبيت شده است. دوام اين كاتاليزورها در FePcS خيلي گزينش پذيرتر از FePc S/NH2-MCM-48

اكسايش استارين نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه پايداري به صورت

روي CoPcS مي باشد. افزون بر آن FePcS/NH2-MCM – 48>FePcSNH2-MCM-41>FePcS

كه بوسيله روش هاي متعارف و گرمايي تهيه و با Si-MCM- و 48 Si-MCM- سليكاي نانو حفره 41

آمين عامل دار شده بود تثبيت شد و با روش هايي كه در بالا ذكر شد شناسايي شد. فتالوسيانين

قرار Si-MCM- و 41 Si-McM- كبالت همچنين به صورت مخلوط نمودن فيزيكي در بسترهاي 48

براي اكسايش CoPcS/MCM و 41 CoPcS/MH2-McM-41, CoPcS/MH2-McM- گرفت. 48

سيلكوهگرن بكار رفت. نتايج نشان داد كه نوع بستر، روش تهيه بستر و روش تثبيت كاتاليزور در بازده

و گزينش پذيري اثر دارند.

به خوبي شناخته شده است كه نق صها روي سطح نانو بلورها تشكيل مكا نهاي اسيدي و بازي را

ارتقاء م يدهند، بنابراين، نانوبلورهاي منيزيم اكسيد تهيه شده با روش هاي مختلف م يتوانند به عنوان

و واكنش مشابه عمل نمايند. همچنين گزارش شده است كه MPV كاتاليزور مناسب براي واكنش هاي

نانو كاتاليزور منيزيم اكسيد كه با روش سل ژل تهيه مي شود داراي اندازه ذرات كوچكتر، مساحت

سطح بالا و نق صهاي بيشتري را نشان م يدهند. در اين راستا در بخش دوم اين طرح اثر روش تهيه

نانوبلورهاي منيزيم اكسيد در بازده احيا سيكلوهگزانون به سيكلوهگزانول با 2- پرويانول در فاز مايع

در حضور دو نوع نانو بلور منيزيم اكسيد كه با روش هاي مختلف تهيه شد مورد بررسي قرار گرفت.

400° در هوا تهيه شد، C كاتاليزور نانو بلور منيزيم اكسيد كه با تكليس منيزيم متواكسيد در دماي

بالاترين فعاليت را در تبديل سيكلوهگزانون به سيكلوهگزانول با بازده 97 % نشان داد. اثر دماي تكليس

منيزيم اكسيد روي بازده و بكارگيري مجدد كاتاليزور نيز بررسي شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱