جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۶۳/۲۰ شماره طرح:
مطالعه پپتيدهاي بتا آميلوئيدي در محلولهاي آبي عنوان طرح:
سيف الله جليلي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۶/۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۲/۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پروتئين ها دسته مهمي از مولكو لهاي تشكيل دهنده مواد زيستي هستند كه براي انجام اعمال حياتي

خود، بايد بايكديگر مجتمع شوند يا تا بخورند“. تاخوردگي پروتئين ها كه تقريبًا در تمام

شاخه هاي زيست شناسي بااهميت است، از بسياري جنبه ها هنوز به صورت يك راز باقي مانده

است. درست تانخوردن پروتئين ها ممكن است منجربه عوارض جدي در بدن موجودات زنده

شود. بسياري از بيمار يهاي شناخته شده مانند آلزايمر، جنون گاوي، پاركينسون و بيش تر سرطان ها

از اين دسته اند. در بيماري آلزايمر، انبوهه شدن و ته نشيني پروتئين هاي كوچكي به نام پپتيدهاي

آميلوئيد بتا به صورت فيبريل ها، منجربه تشكيل پلاك هايي مي شود كه سلول هاي عصبي را تخريب

مي كنند. در مراحل اولية فرايند انبوهه شدن، صورتبندي پپتيد آميلوئيد بتا از مارپيچ آلفا به رشت ههاي

بتا تغيير مي كند. جلوگيري از اين تغيير صورتبندي يك روش مؤثر براي درمان بيماري آلزايمر

است. ازميان عوامل محيطي مختلف، تركيب حلال تأثير مهمي بر صورتبندي پپتيد دارد. مطالعات

تجربي نشان داده اند كه الكل هاي فلوئوردار مانند تري فلوئورواتانول، ساختار مارپيچ آلفا را در

پپتيدها پايدار مي كند. بااين حال، مكانيسم عمل اين حلا لها به طور كامل روشن نيست.

در اين مطالعه ، شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي پپتيد آميلوئيد بتا در محل ول هاي آبي

تري فلوئورواتانول انجام شده است . ميزان ساختار دوم مارپيچ آلفا با افزايش غلظت

تري فلوئورواتانول افزايش مي يابد. صورتبندي به دست آمده در محلول ۴۰ % حجمي

تري فلوئورواتانول با مشاهدات تجربي پپتيد آميلوئيد بتا در ميسل سديم دودسيل سولفات در توافق

عالي است . در اين محلول، پپتيد دو مارپيچ آلفا دارد كه به وسيله يك قسمت بدون ساختار به هم

متصل شده اند. بخش مارپيچي پايانه كربني پپتيد در مح يط آب خالص به صورت يك ساختار

تانخورده و بي نظم درمي آيد. با استفاده از خواص محاسبه شده از طريق شبيه سازي هاي ديناميك

مولكولي، اثر حلال تري فلوئورواتانول بر ساختار دوم پپتيد توضيح داده شده است . ازآنجاكه حلال

تري فلوئورواتانول محيطي مانند غشا سلول ها ايجاد مي كند، نتايج به دست آمده براي طراحي

داروهاي كنترل كننده فيبريل شدن در شرايطي مشابه محيط زيست شناختي پپتيد اهميت دارد.

٢


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱