جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۶۳/۲۱ شماره طرح:
گسست كاهشي دي سلنيدهاي آلي به وسيله سيستم هاي Zn/AlCl¬3 و/يا Zn/RuCl3: كاربردهاي جديد سلنولات هاي روي به عنوان منابع هسته دوستي در فرايندهاي آلي و كاربردهاي نوين واكنش گر KF/Al2O3 در ساختن تركيبات گوگرددار عنوان طرح:
برهمن موثق مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۲/۱۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۸/۱۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

كار تحقيقاتي ارائه شده در اين طرح مشتمل بر هفت فصل مي باشد :

در فصل نخست روش جديدي براي تهيه بتا- كتو سلنايدها از دي سلنليدها و تركيبات سير نشده-آلفاو بتا در حضور Zn/RuCl3 و حلال استونيتريل-آب ارائه گرديده است :

در فصل دوم به ساخت سلنوفورمات ها از دي سلنايدها و كلروفورمات ها در حضور كاتاليزگر فوق پرداخته شده است :

در فصل سوم به ساختن بتا-هيدروكسي سولفيدها از استايرن ها و دي سولفيدها با بهره گيري از سيستم Zn/AlCl3 اشاره شده است:

در فصل چهارم ساختن تري تيوكربنات هاي متقارن از آلكيل هاليدها و كربن دي سولفيد در حضور KF/Al2O3 مورد بررسي قرار گرفته است:

فصل پنجم به ساخت سولفيدهاي آلي از تيول ها و آلكيل هاليدها در حضور كاتاليزگر KF/Al2O3 مي پردازد :

در فصل ششم به گسست هسته دوستي لاكتون ها و استرها توسط آريل سلنولات هاي روي تهيه شده از دي آريل دي سلنايد در حضور كاتاليزگر Zn/AlCl3 پرداخته مي شود :

در آخرين فصل آلفا- سلنيل دار شدن آلدئيدها و كتون ها با بهره گيري از كاتاليزگر KF/Al2O3 مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد:


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱