جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۱۷ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات ضد هليكوباكترپيلوري تركيبات N –] ٥ –(٥ نيترو-٢- هترواريل)-١ ،٣ ،٤ –تيودي ازول -٢-يل[ تيومورفولين ومشتقا ت آنها عنوان طرح:
فريده سياوشي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۴/۱۰/۱۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۲/۲۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين مطالعه سنتز و بررسي اثرات ضد هليكوباكترپيلوري تركيبات N –] ٥ –(٥ نيترو-٢- هترواريل)-١ ،٣ ،٤ –تيودي ازول -٢-يل[ تيومورفولين ٥-٧(a-c) ومشتقا ت آنها ٨-٩( (a-c انجام شد.

روش انتشاراز ديسك استفاده شد واثرات مهاركننده اين مشتقات با آنتي بيوتيك هاي رايج ، مثل مترونيدازول و آموكسي سيلين مقايسه شد.تعداد بيست سويه هليكوباكترپيلوري جدا شده از بيماران مبتلا به بيماريهاي معده استفاده شدند .اندازه هاله ممانعت رشد اين تركيبات اندازه گيري شد.

نتايج نشان ميدهد كه بيشتراين تركيبات داراي اثرات ضد ميكروبي قابل توجه نسبت به هميكوباكترپيلوري داشته اند. انداره هاله ممانعت رشد در رقت هاي ٢و٤اين آنتي بيوتيك ها به طور متوسط بيشتر از ٢٠ميليمتربود. در مقايسه، اندازه قطرهاله ممانعت رشد مترونيدازول در اين رقت ها معمولا هيچ يا به مراتب كمتر از ٢٠ميليمتر است. مؤثرترين اين تركيبات با مشخصات b-٧ بوده است كه يك آنالوگ نيتروفوران است، با جزء ساختاري s-s- دي اكسيد تيومورفولين.

گل واژگان: هليكوباكتر پيلوري ، ٥-نيتروايميدازول ، ٥-نيتروفوران ، ٥-نيتروتيوفن ،١ ،٣،٤-تيادي ازول


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱