جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۰۲/۱۹ شماره طرح:
شيوع ناشنوايي و اختلالات شنوايي در جمعيت تهران و عوامل موثر بر آن 1387 عنوان طرح:
علي محمد اصغري مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۲/۲۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۱۱/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مطالعات اپيدميولوژيك به منظور بررسي شيوع بيماري ها و علل آنها، مطالعات پايه اي هستند كه به جهت تعيين بار بيماريها و برنامه ريزي هاي كشوري و منطقه اي در زمينه پيشگيري و درمان بيماريها ضرورت دارد و راهنماي محققين و سياستگزاران عرصه سلامت خواهند بود. اين مطالعه با هدايت سازمان بهداشت جهاني و براي تخمين شيوع كم شنوايي و تعيين علل مهم قابل پيشگيري آن طراحي و اجرا شده است.

روش و مواد: با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي با توجه به حجم نمونه 140 خوشه 10 خانواري انتخاب شدند و كليه افراد بالاي 6 ماه خانواده مورد بررسي قرار گرفتند. سپس اعضاي آموزش ديده تيم مراجعه نمودند و مصاحبه، معاينه و تست اديومتري انجام شد.6521 نفر دعوت به همكاري شدند كه 4370 نفر (67%) با طرح همكاري كردند.

نتايج: كم شنوايي (آستانه بالاي 25 دسي بل در گوش بهتر) بروز 14.6 درصد و ناتواني شنوايي (آستانه بالاي 40 دسي بل در گوش بهتر در فركانسهاي 0.5،1، 2 و 4 كيلو هرتز) در آقايان 5.2 درصد، در خانمها 3.8 و در كل 4.7 درصد بوده است. بروز كم شنوايي با افزايش سن افزايش مي يابد. كم شنوايي در آقايان نسبت به خانمها شيوع بيشتري دارد. بيشترين علت كم شنوايي به ترتيب جرم گوش، پارگي (با يا بدون ترشح) پرده گوش و اتيت سروز بوده است. آستانه شنوايي در خانمها، آقايان و كل در گروههاي سني متفاوت در جامعه شهري تهران به دست آمد

بحث و نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه كم شنوايي در جامعه ما از شيوع بالايي نسبت به كشورهاي توسعه يافته برخوردار است و ضروري است سياستگزاران عرصه سلامت به اين امر توجه ويژه داشته باشند. سازمان بهداشت جهاني جهت آموزش بهداشت و سلامت گوش و شنوايي برنامه هاي آموزشي خاصي تدارك ديده است. با توجه به قابل پيشگيري بودن علل بسياري از كم شنوايي ها و نا شنوايي ها برنامه ريزي براي كاهش اين علل از اولويت هاي سياست گزاران عرصه سلامت بايد باشد. از اين مطالعه منحني هاي آستانه شنوايي در گروه هاي سني متفاوت بدست آمده است كه مي تواند به عنوان رفرانس در ارزيابي اختلالات شنوايي به كار رود. ارزش اين منحني ها در تشخيص، درمان و پژوهش مي باشد


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱