جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۲۴۴۹ شماره طرح:
مطالعه واكنش‌هاي چندجزيي با استفاده از محيط آب و ارگانوكاتاليست‌ها عنوان طرح:
محمد سعيد عبائي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۹۰/۵/۴ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۳/۲۴ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۸/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

تركيبات بتا-آريل بتا -مركاپتو كتون‌ها از جمله مواد ارزشمند در سنتز برخي تركيبات فعال بيولوژيكي نظير تيوپيران‌ها، تيوكرومان‌ها، بنزوتياپازين‌ها و غيره هستند. تا كنون سنتز اين تركيبات شامل دو مرحله متوالي بوده است: 1) سنتز تركيب آلفا- بتا غير اشباع از طريق مكانيسم آلدول، 2) افزايش مزدوج تيول به چالكون تحت عنوان واكنش تيا مايكل. اما هر دوي مرحله‌ها نياز به خالص سازي دارند كه سبب اتلاف وقت و هزينه و همچنين توليد تركيبات آلوده كننده محيط زيست مي شوند. در گزارش كنوني سنتز كارايي ارائه شده است كه با استفاده از دي اتيل آمين و آب به عنوان محيط ملايم واكنش و در شرايطي ساده منجر به تركيبات بتا-آريل بتا -مركاپتو كتون‌ها طي يك واكنش سه جزئي و تك ظرف سنتز مي‌شود.

كلمات كليدي: آب، واكنش هاي سه جزيي، تركيبات بتا-آريل بتا -مركاپتو كتون‌ها.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱