جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۰۸ شماره طرح:
ارزيابي تاثير اعمال ميدان مغناطيسي و امواج الكترو مغناطيس بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در سيستم هاي زيستي عنوان طرح:
پرويز عبدالمالكي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۷/۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱۲/۲۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

تاثيرات ميدان مغناطيسي ايستا و امواج با شدت هاي متفاوت (10 و 30 ميلي تسلا) براي مدت زمان ثابتي (5 ساعت در روز در يك بازه زماني 5-6روزه) در دو مدل گياهي توتون (بصورت كشت تعليقي) و ريحان (بصورت گياه كامل) در حضور و عدم حضور آهن (روزانه ppm 5/3 ) بررسي گرديد. در هر مرحله تعدادي نمونه در شرايط استريل و كنترل شده كشت ويا پرورش داده شد. شاخص هاي رشد و نمو، شاخص هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي ( شامل فعاليتهاي آنزيمي خاص آنتي اكسيدانت و...) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه رشد سلولي در تيمارها در قياس با سلولهاي كنترل كاهش مي يابد و سلولهاي تيمار توان زيستي كمتري داشته و دچار آپوپتوز شده اند. فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدانت سوپراكسيد دسموتاز، پراكسيداز محلول، پراكسيداز متصل شده به ديواره سلولي سلولهاي تيمار يافته در مقايسه با گروه كنترل افزايش نشان داد. در مقابل، فعاليت آنزيمهاي كاتالاز، اسكوبارت پراكسيداز و پراكسيدازي كه با اتصال يوني به ديواره سلولي متصل شده است در سلولهاي تيمار در مقايسه با گروه كنترل كاهش نشان داد. همچنين سطح مالون دي آلدئيد و محتواي ليگنين در سلولهاي تيمار يافته با ميدان مغناطيسي ايستا افزايش يافت. در گروه هاي (گياه ريحان) تيمار شده با امواج الكترو مغناطيس محتواي تركيبات فنلي و فعاليت آنزيم پلي فنل اكسيداز در حضور و يا عدم حضور آهن در مقايسه با گروه كنترل افزايش نشان داد.در حاليكه فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز در بخش هوايي گياه ريحان با يا بدون تيمار با ميدان مغناطيسي ايستا، امواج الكترو مغناطيسي و آهن در تمام تيمارها كاهش معني داري در مقايسه با گروه كنترل نشان داد. اين نتايج پيشنهاد مي كند كه ميدان مغناطيسي ايستا و امواج الكترو مغناطيس مي توانند با ايجاد اختلال در سيستم دفاعي آنتي اكسيدانت سلول گياهي و افزايش گونه هاي فعال اكسيژن عمل نمايند. تحقيقات بيشتري براي تأييد اين نتايج نياز خواهد بود تا مشخص شود كه اين محرك هاي فيزيكي به چه طريق مي توانند بر سيستمهاي زيستي اثر بگذارند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱