جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۱۸۶۰ شماره طرح:
بررسي كشف ابر تقارن در آزمايش CMS در CERN عنوان طرح:
سعيد پاك طينت مهدي آبادي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۹۱/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۷/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۸/۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

كشف ابر تقارن يكي از اهداف مهم آزمايش CMS در شتابدهنده بزرگ هادرون ها LHC مي باشد. در اين گزارش روش خاص و جديدي براي جستجوي ابرتقارن پيشنهاد و اعمال شده است كه به روش MT2 يا جرم عرضي ابر تقارني شناخته مي شود. در اين جستجو رويدادهاي شامل چند جت بكار برده مي شوند. اعمال اين روش روي داده هاي واقعي كه در سال 2011 جمع آوري شده بودند در اين گزارش دوره مي شود. نتا يج بدست آمده جالب و قابل مقايسه با روش هاي ديگر مي باشند. روش هاي مستقل از شبيه سازي كه به داده واقعي وابسته اند براي برآورد رويدادهاي پس زمينه بكار رفته اند. از آنجا كه با اين حجم داده اثري از ابرتقارن يافت نشده است، محدوده مجازبراي ابرتقارن كوچك شده و با روش هاي آماري، محدوده مجاز جديد اين نظريه بطور كمّي بدست آمده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱