جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۹۰۰۰۲۴۵۳ شماره طرح:
مدلسازي ترك و ناپيوستگي در محيط هاي خاكي اشباع به روش المان محدود تعميم يافته عنوان طرح:
امير رضا خويي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۹۰/۱۰/۱۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۸/۱ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۸/۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بررسي پديده شكست و گسترش ترك در سازه هاي ژئوتكنيكي، و محيط هاي خاكي اشباع بدليل هزينه ساخت بالا و اهميت فوق‌العاده آنها در زمان طراحي و ساخت و هنگام بهره‌برداري بايستي با دقت مورد توجه قرار گيرد. مدلسازي گسترش ترك، فرآيند پيشروي ترك در يك سازه بارگذاري‌شده را در طول زمان نشان مي‌دهد. مدلسازي شكست در بسياري از زمينه‌هاي مهندسي از جمله جهت پيش‌بيني رشد ترك در سدهاي بتني و خاكي و ارزيابي ايمني و كارايي سازه‌اي آنها داراي كاربرد زيادي مي‌باشد. ترك‌ها مي‌توانند عملكرد كل يك سازه را تحت تاثير قرار دهند. اگرچه ترك‌ها قابل حذف نيستند، ولي آثار زيان‌بار آنها مي‌تواند كاهش داده شود. بدين منظور مي‌بايست با مدلسازي رياضي گسترش ترك، تحليل اين سازه‌ها صورت بگيرد. اهميت اثر شكست و گسترش ترك در سازه‌هاي خاكي اشباع، لزوم تحليل و آناليز چنين سازه‌هايي را تحت رفتارهاي غيرخطي با اعمال بارهاي استاتيكي و ديناميكي، نظير زلزله الزامي مي‌نمايد.

در ادبيات مسائل مربوط به شكست و گسترش ترك اغلب با عنوان شكست هيدروليكي يعني گسترش ترك بوسيله سيال مورد بررسي قرار مي گيرد. به جرات مي‌توان گفت كه هيچ تحقيق جامعي در زمينه گسترش ترك در محيط‌هاي متخلخل اشباع و نيمه اشباع به خصوص تحت فشار هيدروليكي سيال صورت نگرفته است. هدف از طر‌ح مسئله با ديدگاه رفع نيازهاي پژوهشي صنعت آب كشور در راستاي طراحي و ضرورت آناليز و مدل سازي عددي با در نظرگرفتن شكاف هيدروليكي ضروري مي باشد، تا اولاٌ حداكثر عمق آبگيري سدهاي موجود براي تامين ضريب اطمينان مورد نظر تعيين شده، و ثانياٌ سدهاي جديد با توجه به مدل سازي هاي عددي با در نظرگرفتن شكاف هيدروليكي طراحي گردد.

لذا در اين پروژه تحقيقاتي بمنظور مدل سازي عددي ناپيوستگي و گسترش ترك در سازه هاي ژئوتكنيكي، محيط هاي خاكي اشباع بصورت زير انجام مي شود:

1- محيط متخلخل مورد بررسي يك محيط خاكي اشباع و يا نيمه اشباع بصورت نفوذپذير و يا نفوذناپذير با رفتار الاستوپلاستيك مي باشد.

2- ترك به صورت يك ناپيوستگي مي تواند از قبل وجود داشته باشد (مثلاٌ بر اثر درزهاي اجرايي) و يا در جايي كه تنش موثر كششي ماكزيمم به مقاومت كششي ماده برسد، به وجود آمده و در جهت عمود بر تنش موثر كششي ماكزيمم رشد پيدا كند. آب مي تواند داخل ترك نفوذ كرده و با فشار بر ديواره هاي ترك باعث رشد بيشتر ترك گردد.

3- حركت آب از قانون دارسي تبعيت كرده و نفوذپذيري ترك متناسب با توان سوم بازشدگي ترك در هر نقطه از ترك مي باشد. رفتار مكانيكي ترك، چسبنده (Cohesive) فرض گرديده كه رفتاري بسيار مناسب براي مواد شبه ترد نظير بتن، سنگ و خاك مي باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱