جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۰۵۸۸ شماره طرح:
طراحي واكسنهاي نوتركيب ليشمانيا تارنتولي غير پاتوژنيك بيان كننده آنتي ژن E7 ويروس پاپيلوماي انساني نوع 16 متصل شده به پروتئين شوك حرارتي Gp96 و ارزيابي توانايي تحريك سيستم ايمني آنها در مدل توموري موش C57BL/6 عنوان طرح:
اعظم بوالحسني مجري:
پزشکي شاخه:
۸۹/۶/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۷/۲ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۷/۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

سرطان سرويكال (دهانه رحم) بعنوان دومين سرطان شايع زنان در سراسر دنيا شناخته شده است (1). گزارشهاي متعددي در مورد ارتباط قوي بين ويروسها و توسعه بدخيمي هاي انسان وجود دارد. گروهي از DNA ويروسهاي انكوژني در جمعيت انساني موجودند و به عنوان عوامل عفوني سرطان در سراسر دنيا شناخته شده اند. اين گروهها شامل ويروس Epstein-Barr، هرپس ويروس (HSV)، پاپيلوما ويروس(HPV) و پليوما ويروس انساني مي شوند (2). سرطانهاي پوست، مقعد و سرويكال با ويروس HPV ارتباط دارند. عفونتهاي HPV كاملا داخل اپي تليال هستند و بيش از 130 سويه آنها شناخته شده اند. بررسيها نشان داده اند كه حدود 40 نوع ويروس پاپيلوماي انساني ناحيه ژنيتال را آلوده مي كنند. سويه هاي با ريسك بالا شامل HPV16 و HPV18 مي شوند و ارتباط قوي با سرطان سرويكال و مقعد دارند (4-1). ژنوم ويروس به صورت DNA دو رشته اي است كه از حدود 8000 جفت باز تشكيل شده است و هشت پروتئين تنظيمي E (1-8) و دو پروتئين ساختاري L (1, 2) را كد مي كند. در بيشتر سرطانهاي سرويكال، HPV به داخل ژنوم ميزبان نفوذ مي كند كه بعلت فقدان بيان ژن ويروسي E2 است كه يك رپرسور رونويسي بيان ژن E6 و E7 است. اين امر منجر به بيان افزايش يافته انكوپروتئينهاي ويروسي E6 و E7 مي شود. اثر كلي،