جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۱۱۸۳۴ شماره طرح:
مطالعه تغييرات هورمون هاي تيروييدي و پروژسترون سرم، فعاليت آنزيمي در ترشحات گردن رحم و ارتباط آنها با شاخص هاي انرژي در دوره پس از زايمان در گاو شيري پرتوليد: مقايسه بين گاوهاي پرتوليد بارور و گاوهاي پرتوليد با باروري كم عنوان طرح:
مجتبي كافي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۱۲/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۴/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۴/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

باروري در گاوهاي شيري از 40 سال گذشته همراه با افزايش توليد شير كاهش پيدا كرده است. بهبود ژنتيكي گاوهاي شيري به شكل مشخصي باعث بهبود توليد شير شده است. افزايش توليد در اين گاوها با كاهش ميزان باروري همراه بوده است. بدليل اينكه ميزان آبستني در تليسه‌هاي شيري بالا مي‌باشد، ممكن است اثرات متابوليكي توليد بالا بر وضعيت توليد مثلي گاوها اثر بگذارد. در طول مراحل ابتدايي شيرواري افزايش نياز به مواد مغذي به دليل افزايش توليد مطرح مي‌باشد. به نظر مي‌رسد موازنه منفي انرژي و سرعت حركت ذخاير بدن با فاصله زايمان تا اولين تلقيح و ميزان آبستني ارتباط دارد كه تاثير خود را با كاهش ضربان‌هاي LH يا محدود نمودن پاسخ‌دهي تخمدان به گنادوتروپين‌ها مي‌گذارد.

به طور خلاصه جملات زير را را مي‌توان در مورد گاوهاي پرتوليد بيان نمود:

1- ارتباط بين توليد شير و توليد مثل يك ارتباط نامطلوب است.

2- موازنه منفي انرژي در اوايل مرحله بعد از زايمان باعث اثر تاخيري بر باروري مي‌شود.

3- محيط و مديريت گله بر باروري اثر مي‌گذارد.

4- توسعه گله‌ها با استفاده از تليسه‌هاي جايگزين همان گله، فقط با باروري مطلوب آن گله امكان‌پذير است

تعيين عوامل مؤثر در كاهش يا عدم تغيير كار‌آيي توليد‌مثل پس از زايمان در گاوهاي پرتوليد نياز به بررسي سيستم توليد‌مثلي گاو پس از زايش به خصوص تخمدانها دارد. هرچند كه پژوهش‌هاي زيادي درمورد گاو‌هاي پس از زايمان انجام شده اما بيشتر آنها مربوط به اثر عوامل عفوني و تغذيه بر توليد مثل بوده است. بدين منظور اين تحقيق اهداف زير را براي مقايسه دو دسته گاو پرتوليد بارور و كم بارور دنبال مي‌كند:

1- تفاوت پروفايل سرمي انرژي در قياس با فعاليت تخمدان‌ها (سونوگرافي و اندازه‌گيري ميزان پروژسترون)

2- مقايسه تغييرات هورمون‌هاي تيروييدي به علت تاثير بر مصرف انرژي در قياس با فعاليت تخمدان‌ها (سونوگرافي و اندازه‌گيري ميزان پروژسترون)

3- مقايسه تفاوت فعاليت ويژه آنزيمي ترشحات گردن رحم در دوره فحلي

مراحل كار شامل انتخاب تعداد 90 راس گاو آبستن، تعيين تغييرات وضعيت بدني، بررسي ارتباط هورمون‌هاي تيروييدي و فعاليت تخمداني در دوره پس از زايمان در گاو شيري پرتوليد با سونوگرافي، خونگيري و مطالعه تغييرات هورمون‌هاي تيروييدي، بتاهيدروكسي‌بوتيريك اسيد و اسيدهاي چرب غيراشباع، خونگيري و مطالعه تغييرات هورمون پروژسترون، نمونه‌گيري از ترشحات سرويكس در زمان فحلي و در زمان تلقيح مصنوعي براي اندازه‌گيري فعاليت ويژه آنزيم‌ها، تشخيص فحلي، تعيين ميزان توليد شير، تلقيح مصنوعي و تشخيص آبستني، دسته‌بندي داده‌ها، تحليل آماري داده‌ها خواهد بود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱