جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۲۲/۴۴ شماره طرح:
سنتز كينولونهاي جديد داراي حلقه كومارين و بررسي اثرات ضد ميكروبي آنها عنوان طرح:
سعيد امامي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۹/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۷/۱۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

گسترش مقاومت باكتريها نسبت به آنتي بيوتيكها و داروهاي آنتي باكتريال موجود و همچنين محدود بودن طيف ضد ميكروبي آنها ، پژوهشگران را وادار به جستجو براي دستيابي به تركيبات ضد باكتري جديدتر مينمايد. كينولونها دسته مهمي از داروهاي آنتي باكتريال كاملا سنتتيك هستند كه بدليل طيف ضدميكروبي گسترده و خواص فارماكوكينتيك مناسب، در دو دهه گذشته بسيار مورد توجه بوده اند. داروهايي مثل نورفلوكساسين، سيپروفلوكساسين و افلوكساسين از جمله اولين فلوروكينولونهايي هستند كه با افزايش مصرفشان در ساليان اخير، ايجاد مقاومت دارويي نيز نسبت به آنها بويژه در مقابل باكتريهاي گرم مثبت مثل استافيلوكوكوس اورئوس رو به گسترش است، هر چند كه اين داروها از لحاظ فعاليت ذاتي هم، فعاليت كمتري روي باكتريهاي گرم مثبت دارند. با اين وصف، تحقيقات اخير روي كينولونها در جهت بهبود و افزايش فعاليت كينولونها عليه باكتريهاي گرم مثبت متمركز شده است (1 و 2).

مكانيسم كينولونها مهار آنزيم DNA-ژيراز و توپوايزومراز IV ميباشد. اين آنزيمها كنترل توپولوژيكي DNA باكتري را عهده دار هستند. از طرف ديگر غير از كينولونها، دسته ديگري از تركيبات آنتي باكتريال وجود دارند كه مهاركننده آنزيم DNA-ژيراز بوده و از ساختار كوماريني برخوردارند. از داروهاي آنتي باكتريال كوماريني ميتوان به نووبيوسين، كلروبيوسين و RU 79115 اشاره كرد. هر چند كه به دليل سميت در يوكاريوتها، حلاليت در آب پايين، و فعاليت كم، داروهاي كوماريني نتوانسته اند جايگاه مناسبي را در شيمي درماني عفونتها براي خود باز كنند ولي بدليل اثرات قويي كه روي باكتريهاي گرم مثبت و بخصوص استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين دارند بسيار مورد توجه واقع شده اند (3).

با توجه به اطلاعات مربوط به رابطه ساختمان– فعاليت كينولونها، مشخص گرديده است كه موقعيت 7 كينولونها نقش مهمي را در طيف اثر و همچنين مقاومت ميكروبي بازي مي كند (1 و 2). علاوه بر اين موقعيت 7 تنها موقعيتي از مولكول كينولون است كه استخلاف حجيم در آن تحمل ميشود و از انعطاف زيادي براي تغيير شيميايي برخوردار است (1 و 2). بر اين اساس در گذشته مشتقات جديد مختلفي از 7-پيپرازينيل كينولونها توسط ما سنتز و مورد ارزيابي قرار گرفته است. يك دسته از اين تركيبات مشتقات N- (2-اكسو اتيل) وN- (2-اكسي ايمينو اتيل)-7- پيپرازينيل كينولونها بوده اند كه بررسي اثرات ضدميكروبي آنها نشان داد كه برخي از آنها اثرات قابل مقايسه يا بيشتر از كينولونهاي مادر دارند (9-4). در اين تركيبات زنجيره جانبي N- (2-اكسو اتيل) وN- (2-اكسي ايمينو اتيل) حامل حلقه فنيل (استخلافدار)، فوران و تيوفن (استخلافدار) بوده است (9-4). بر اين اساس در اين پژوهش در نظر است مشتقات جديدي از N- (2-اكسو اتيل) وN- (2-اكسي ايمينو اتيل)-7- پيپرازينيل كينولونها سنتز گردند كه در زنجيره جانبي خود داراي حلقه كومارين باشند. باتوجه به اينكه مكانيسم كينولونها مهار آنزيم DNA-ژيراز و توپوايزومراز IV ميباشد (1 و 2) و برخي از مهار كننده هاي غيركينولوني اين آنزيمها مثل داروي نووبيوسين داراي حلقه كومارين در ساختار خود هستند (9) بنابراين به نظر ميرسد وارد كردن حلقه كومارين در ساختار كينولونها بتواند بر همكنش آنها را با آنزيماي مزبور بهبود بخشيده و يا سلكتيويته آنها را تغيير دهد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱