جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۲۰۴۹۱ شماره طرح:
مطالعه اثر ويتامين هاي E و3D بر ميزان مرگ سلولي و بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكمپ موش صحرايي به دنبال تزريق اتيديوم برومايد عنوان طرح:
محمد جوان مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۷/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۴/۵ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۴/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بيماري Multiple Sclerosis (MS) ، بيماري دميلينه كننده مزمن سيستم عصبي مركزي مي باشد كه با التهاب بافتي و مرگ سلولي (آپپوتوز) ناشي از فعاليت سيستم ايمني همراه مي باشد (1). دميليناسيون فعال تارهاي عصبي ميلين دار مهم ترين علامت در اين بيماري مي باشد كه با مرگ سلولهاي عصبي و كاهش توان رميليناسيون مغز تشديد مي شود. براي ايجاد مدل حيواني دميليناسيون از سموم گوناگون از جمله سم اتيديوم برومايد (EB) استفاده مي شود. EB علاوه بر دميليناسيون فعال، موجب آپپوتوز سلول هاي عصبي نيز مي گردد (6). در طي تكوين CNS سيستم عصبي از تكثير سلول هاي بنيادي عصبي كه پتانسيل خود تجديد شوندگي و تمايز به سلولهاي عصبي و گليال را دارند، پديد مي آيد(3). سيستم عصبي مركزي در افراد بالغ بدليل وجود عوامل مهاري در محل ضايعه توان ژنراسيون كمتري نسبت به جنين دارد. در افراد بالغ CNS نيز به ويژه در ناحيه زير بطني و لايه ساب گرانولار هيپوكمپ داراي NSCs مي باشد. اكثر فيبرهاي عصبي هيپوكمپ (به جز فيبرهاي خزه اي) ميلينه مي باشند (36). بدنبال ضايعه هيپوكمپ ميزان تكثير، مهاجرت و تمايز سلول هاي بنيادي به سلولهاي پيش ساز اليگودندروسيتي (OPCs) و ساير سلول هاي پيش ساز افزايش مي يابد(25،4). اليگودندروسيت هاي جديد باعث افزايش توان بازسازي ميلين (رميليناسيون) مي شوند. همچنين در روند رژنراسيون توليد پروتئين Myelin Basic Protein (MBP) كه در تثبيت ميلين دخالت دارد و پروتئين (43-GAP) 43 Growth Associated Protein كه درجوانه زدن و رشد طولي آكسون در طي رژنراسيون دخالت دارد، افزايش مي يابد. يكي از مكانيسم هاي اصلي كه در رژنراسيون عصبي نقش دارد مسير PKA-cAMP مي باشد(13) و غلظت cAMP شاخصي از فرايند رژنراسيون مي باشد. طيف وسيعي از داروها براي افزايش رميليناسيون عصي در MS دردست بررسي است. يك دسته از اين داروها ويتامين ها مي باشند كه در اين مطالعه اثر ويتامين هاي محلول در چربي، به دليل سهولت عبور از سد خوني-مغزي (BBB) بر مرگ سلولي، الگوي تغييرات پتانسيل ميداني ژيروس دندانه دار ، روند مهاجرت سلولهاي بنيادي درونزاد و رميليناسيون عصبي در مدل دميليناسيون القاء شده با EB در هيپوكمپ موش صحرايي بررسي مي گردد. همچنين نقش cAMP در اين روند مورد بررسي قرار مي گيرد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱