جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۲۰۴۹۱ شماره طرح:
مطالعه اثر ويتامين هاي E و3D بر ميزان مرگ سلولي و بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكمپ موش صحرايي به دنبال تزريق اتيديوم برومايد عنوان طرح:
محمد جوان مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۷/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۴/۵ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۴/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بيماري Multiple Sclerosis (MS) ، بيماري دميلينه كننده مزمن سيستم عصبي مركزي مي باشد كه با التهاب بافتي و مرگ سلولي (آپپوتوز) ناشي از فعاليت سيستم ايمني همراه مي باشد (1). دميليناسيون فعال تارهاي عصبي ميلين دار مهم ترين علامت در اين بيماري مي باشد كه با مرگ سلولهاي عصبي و كاهش توان رميليناسيون مغز تشديد مي شود. براي ايجاد مدل حيواني دميليناسيون از سموم گوناگون از جمله سم اتيديوم برومايد (EB) استفاده مي شود. EB علاوه بر دميليناسيون فعال، موجب آپپوتوز سلول هاي عصبي نيز مي گردد (6). در طي تكوين CNS سيستم عصبي از تكثير سلول هاي بنيادي عصبي كه پتانسيل خود تجديد شوندگي و تمايز به سلولهاي عصبي و گليال را دارند، پديد مي آيد(3). سيستم عصبي مركزي در افراد بالغ بدليل وجود عوامل مهاري در محل ضايعه توان ژنراسيون كمتري نسبت به جنين دارد. در افراد بالغ CNS نيز به ويژه در ناحيه زير بطني و لايه ساب گرانولار هيپوكمپ داراي NSCs مي باشد. اكثر فيبرهاي عصبي هيپوكمپ (به جز فيبرهاي خزه اي) ميلينه مي باشند (36). بدنبال ضايعه هيپوكمپ ميزان تكثير، مهاجرت و تمايز سلول هاي بنيادي به سلولهاي پيش ساز اليگودندروسيتي (OPCs) و ساير سلول هاي پيش ساز افزايش مي يابد(25،4). اليگودندروسيت هاي جديد باعث افزايش توان بازسازي ميلين (رميليناسيون) مي شوند. همچنين در روند رژنراسيون توليد پروتئين Myelin Basic Protein (MBP) كه در تثبيت ميلين دخالت دارد و پروتئين (43-GAP) 43 Growth Associated Protein كه درجوانه زدن و رشد طولي آكسون در طي رژنراسيون دخالت دارد،