جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۱۲/۰۸ شماره طرح:
بررسي تاثير پروتوكل هاي تقطيع دوز تابشي بهينه امواج فراصوت دوفركانسه در حضور حساس كننده صوتي در درمان سونوديناميكي تومورهاي آدنوكارسينوماي پستان مدل حيوانيBalb/c عنوان طرح:
منيژه مختاري ديزجي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۶/۱۰/۱۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۳/۱۰ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۳/۲۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

رشد فزآينده آمار مبتلايان به انواع سرطان ها، پژوهشگران را بر آن داشته است كه علاوه بر بسط و گسترش روش هاي معمول درمان سرطان، در انديشه معرفي روش هاي نوين درمان اين بيماري مهلك باشند. در بين ابزارها و روش هاي رايج درمان سرطان، امواج اولتراسوند علي رغم استفاده وسيع از آن ها در حوزه تشخيص، در حوزه درمان كاربرد محدودي داشته اند. علاوه بر كاربردهاي فوق، امواج اولتراسوند در ترازهاي پايين شدت داراي قابليت اثرات درماني غيرگرمايي و غيرتخريبي نيز مي باشد. استفاده از اين اثر با توجه به خاصيت كانوني شدن، ايمن بودن و دارا بودن امكان درمان هدفمنـــد، محققين را بر آن داشته است كه از اين قابليت امواج اولتراسوند نيز براي معالجه و درمان تومورها استفاده نمايند. بر همين اساس در اوايل دهه 90 ميلادي روشي به نام سونوديناميك تراپيSonodynamic therapy (SDT)) به جامعه پزشكي معرفي شد؛ لكن هنوز به دليل عدم اطلاعات قطعي در اين زمينه، به صورت كلينيكي مطرح نشده است. سونوديناميك تراپي را درمان با امواج اولتراسوند در حضور داروهاي حساس كننده صوتي تعريف كرده اند. اين روش بر اساس خاصيت حفره سازي امواج فراصوتي در شدت هاي پايين همراه با واكنش هاي سونوشيمي در محيط درمان با حضور حساس كننده هاي صوتي تعريف شده است. سونوديناميك تراپي به سبب ماهيت استفاده از امواج اولتراسوند در شدت‌هاي پايين، بدون ايجاد آثار حرارتي مي‌تواند از درجه ايمني بالايي براي بيمار و كاربر برخوردار باشد، از طرفي اثرات جانبي كم حساس كننده‌هاي نوري و صوتي نسبت به داروهاي شيمي درماني، امروزه استفاده از فتوديناميك تراپي و سونوديناميك تراپي را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است. قابليت امواج اولتراسوند در درمان به سبب خاصيت كانوني شدن اين امواج ، عمق نفوذ زياد آنها نسبت به نور و عدم استفاده از تابش‌هاي يونيزان و انتقال راحت آنها از لايه‌هاي بالايي بافت بدون آسيب به آنها و نفوذ در عمق موجب شده است كه اين روش درماني مورد توجه قرار گيرد.

بنابراين سونوديناميك تراپي شاخه‌اي از كاربرد امواج فراصوتي در درمان سرطان ها با تكيه بر خاصيت حفره‌سازي اكوستيكي نوع گذرا (Inertia Cavitation ) و كولاپس (Collapse) آنها در حضور دارويي بنام حساس كننده صوتي است. اما مسئله مهم اين است كه درمان به روش سونوديناميك تراپي در صورتي موثر خواهد بود كه بتوان در شدت هاي پايين امواج و در دماهاي زير آستانه اثر هيپرترمي، حفره‌ها را به اندازه كافي در محيط درمان توليد و عامل كولاپس آنها را نيز فراهم نمود. تا عامل اصلي ايجاد آسيب هاي بيولوژيك كه همان راديكال هاي آزاد مختلف هستند، افزايش يابد. تنها تحت اين شرايط مي توان گفت كه اين روش در درمان تومورها مفيد خواهد بود. براي رسيدن به اين هدف، محققين در مطالعات آزمايشگاهي از پروتكل هاي مختلف تابش دهي با امواج اولتراسوند استفاده نموده اند، ولي تاكنون توفيق كامل حاصل نشده است.

براي غلبه بر اين مشكل، ايده اصــــــلي در اين تحقيق علاوه بر بكارگيري همزمان تركيبي از امواج فراصوتي در دو محدوده فركانسي كيلوهرتز (kHz) و مگاهرتز (MHz) در حضور حساس كننده فراصوتي، دستيابي به پروتوكل هاي اجرايي اعمال دز به صورت تكرار تايش و نيز تقطيع دوز براي بررسي روند كاهش رشد تومور در طول پروسه درمان است. با اين كار همزمان با افزايش ارتعاش بيشتر اجزاء كوچك محيطي توسط امواج فركانس بالا، توليد و كولاپس حفره ها نيز بيشتر شده و آن نيز موجب توليد راديكال آزاد بيشتر و مؤثرتر در محيط درمان مي شود. در واقع در اين تحقيق از تركيب امواج فراصوتي در اين دو گستره فركانسي براي ايجاد حفره‌سازي بيشتر و همچنين كولاپسه شدن بيشتر آنها استفاده شده است. شواهد حاكي از آن است كه يكي از عوامل مؤثر در افزايش بازده درماني در روش هاي درمان ديناميكي، حضور اكسيژن كافي در محيط درمان است. به خصوص ساختار ويژه تومورهاي جامد و خون رساني ضعيف آن ها و وابسته بودن آسيب سلولي به واكنش هاي پراكسيداسيون در اين روش درماني، طلب مي كند كه اثر درمانِي پروتكل مؤثر تابش دهي و اعمال دارو با روش هاي مختلف نكرار تابش و تقطيع دز بررسي شود كه تاكنون در درمان به روش سونوديناميكي مورد توجه نبوده است. بنابراين با توجه به سينتيك حساس كننده ها، علاوه بر بررسي اثر درماني تركيب بهينه تابش دهي به صورت تكرار تابش، اثر تقطيع دز دارو نيز يكي از مسائل اصلي تحقيق است.

لذا در ابتدا چگونگي القاء پديده حفره سازي ناپايدار را با اين دو منبع به روش غيرمستقيم و با استفاده از دزيمتري شيميايي ترفتاليك اسيد مورد بررسي قرار گرفت. اين عمل براي هريك از منبع فراصوت انجام شد. سپس اثر تركيب تابش دهي دو منبع را به طور هم زمان در چگونگي القاء اين پديده انجام گرديد. براي هر يك از اين منابع، نقش پارامترهاي فيزيكي– صوتي شدت و زمان تابش دهي در القاء اين پديده مورد بررسي قرار گرفت. با اين روش، تركيب تابش دهي بهينه با منابع فراصوتي كيلوهرتز و مگاهرتز، در القاء پديده حفره سازي، از نظر مد تابش دهي، تركيب همزمان تابش دهي، نوع تركيب و اثر پارامترهاي فيزيكي- صوتي در پروتوكل هاي پيوسته و تقطيعي بررسي گرديد و در نهايت مؤثرترين پروتكل هاي تابش با منابع فراصوتي بهينه از نظر القاء پديده حفره سازي ناپايدار در شرايط آزمايشگاهي و در محيط آبي پيشنهاد مي گردد.

در مرحله دوم تحقيق، اثر درماني پروتكل هاي تابش دهي بهينه حاصل از مرحله اول به صورت تابش يك مرحله اي و تقطيعي در درمان مدل حيواني تومورهاي آدنوكارسينوماي پستان پيوند شده در حيوانBalb/c و در حضور داروي حساس كننده صوتي فتوفرين به روش سونوديناميكي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پارامترهاي مختلف كنترل روند رشد تومورهاي درمان شده با امواج فراصوتي ناشي از اثر زمان اعمال تابش، اثر تزريق حساس كننده صوتي به صورت مكرر و تقطيعي، درمان با روش تزريق سيستميك و موضعي حساس كننده و در نهايت اثر تكرار و تقطيع دز با تقطيع زمان تابش دهي و تاثير زمان اعمال تابش و طول دوره تابش، ....در درمان مدل تومور مورد نظر، بررسي خواهد شد.

با توجه به محدوديت هاي ذكر شده روش دزيمتري ترفتاليك اسيد در اندازه گيري فعاليت حفره سازي كه از آن جمله مي توان به زمان بر بودن روش، نياز به وجود دستگاه هاي جانبي و نيز فاصله زماني بين انجام آزمايش و حصول نتايج اشاره نمود و پذيرش روش دزيمتر شيميايي ترفتاليك اسيد ]1[ و نيز محاسن روش ساب هارمونيك، براي يافتن رابطه بين اين دو روش و جايگزيني روش دزيمتري شيميائي با روش ساب هارمونيك، ارزيابي فعاليت حفره سازي در شرايط مختلف تابش دهي در فركانس 1 مگاهرتز با دو روش فوق انجام شد و رابطه دو روش با استفاده از آناليز همبستگي و توابع رگرسيون ارائه گرديد. در ادامه گزارش همبستگي ميان فاز دزيمتري شيميايي ترفتاليك اسيد و روش سنجش ساب هارمونيك ها در سنجش ميزان القاء حفره سازي ناپايدار تحت مدهاي تابش دهي يك مگاهرتز و 150 كيلوهرتز مورد بررسي قرار مي گيرد و پروتوكل منتخب براي درمان مدل حيواني سرطان پستان (آدنوكارسينوما پستان القاء شده در موش نژادBalb/c) مورد بررسي قرار مي گيرد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱