جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۰۲/۲۱ شماره طرح:
بررسي تاثيرات تنظيمي سايتوكاينها بر توانايي بازازي مغز استخوان پس از پيوند با سلولهاي CD34 خون بند ناف عنوان طرح:
معصومه ابتكار مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۱۱/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۳/۱۷ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۳/۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

طي ده سال گذشته، خون بندناف به عنوان يك منبع جايگزين براي بدست آوردن سلولهاي خونساز، در پيوند آلوژنيك مورد توجه قرار گرفته است .از مزاياي خون بند ناف سهل الوصول بودن آن بوده و همچنين كم بودن سلولهاي T در اين نمونه مي باشد . از طرفي اكثر سلولهاي T موجود نيز مبتدي مي باشند. همين ويژگي باعث مي شود تا در استفاده از اين سلولها براي پيوند مغز استخوان كمتر شاهد بروز بيماري پيوند عليه ميزبان در گيرندگان پيوند باشيم. بنابراين گسترش يافت القاي سلول هاي‌T تنظيمي ممكن است مهم‌ترين دليل براي كشف كاربردهاي درماني خون بند ناف باشد.در اين تحقيق دو -سايتوكاين IL-22 و IL-28A مورد استفاده قرار گرفت. IL-22 يكي از اعضاي خانواده سايتوكايني IL-10 است و IL-28A نيز يكي از اعضاي خانواده IFN-λ مي‌باشد كه به آن IFN-λ2 نيز مي‌گويند. بعد از جداسازي سلول هاي T CD4+CD25-، اين سلول‌ها به 6 گروه تقسيم شدند و در هر گروه سلول‌هاي T با تركيب متفاوتي مجاور گرديدند:

گروه اول: سلولT + IL-2 ،گروه دوم: سلول T + Bead ، گروه سوم: سلولT + IL-2 + Bead

گروه چهارم: سلولT + IL-2 + Bead + IL-28A، گروه پنجم: سلولT + IL-2 + Bead + IL-22 و

گروه ششم: سلولT + IL-2 + Bead + IL-22 + .IL-28A

در هر گروه 106 سلول T مورد استفاده قرار گرفت. IL-2 به ميزان 20ng/ml، IL-22 به ميزان 100ng/ml و IL-28A به نسبت 40ng/ml به‌ازاي هر 106 سلول در گروه‌هاي مربوطه به محيط كشت اضافه گرديد. 5µg/ml پارتيكل‌ Anti-Biotin MACSiBead‌نيز به گروه‌هاي مورد نظر افزوده شد. سپس اين سلول‌ها به مدت 2 هفته در 37 درجه سانتي‌گراد و 5% CO2 در انكوباتور كشت شدند. آناليز فلوسايتومتري نشان داد كه سايتوكاين‌هاي IL-22 و IL-28A چه به صورت تنها يا چه به صورت سينرژيك، تأثيري در بيان CD25، Foxp3، IL-5 وTGF-β ندارند، ولي در مورد ‌IL-10، ‌IL-4 و γ-IFN نتايج نشان داد كه IL-22 باعث افزايش IL-10 و‌IL-4 شده ولي بر روي γ–IFN اثر كاهشي دارد. در صورتي كه در مورد IL-28A نتايج نشان داد كه اين سايتوكاين در افزايش يا كاهش IL-10، IL-4 و ‌γ–IFN تأثيري ندارد. همچنين بررسي بيان ژن Foxp3 توسط تكنيك RT-PCR ‌ نشان داد غير از گروه ساير گروه‌ها، اين ژن را بيان مي‌كنند. نتايج حاصل از سنجش تكثير سلولهايT CD4+ نيز نشان داد كه سايتوكاين IL-22و IL-28A در تكثير اين سلول‌ها دخالت ندارند. از طرفي نتايج به‌دست‌آمده از سنجش سركوبگري سلولهايT CD4+ نشان داد كه سلول‌هاي T كشت شده در 6 گروه، فعاليت سركوبگري نشان نمي‌دهند.

واژگان كليدي: خون بند ناف ، سلول هاي T تنظيمي‌،‌ IL-22، IL-28A، Foxp3


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱