جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۹۵/۱۷ شماره طرح:
ارزيابي ژنوتيپهاي بدست آمده از تلاقي اقلام بي دانه و دانه دار انگور جهت يافتن ژنوتيپهاي برتر براي اهداف تازه خوري و كشمشي عنوان طرح:
علي عبادي مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۸۵/۱۲/۱۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۳/۸ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۳/۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

چكيده

بيدانگي يكي از مهمترين ويژگي هاي كيفي ميوه براي انگورهاي تازه خوري و كشمشي مي باشد.

اصلاح انگور در ايران براي مصارف تازه خوري و كشمشي با دورگ گيري بين رقم هاي بيدانه و

دانه دار بر پايه نتايج ارزيابي 90 رقم از رقم هاي موجود در كلكسيون انگور پرديس كشاورزي و

منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج در سال 1378 آغاز شده است. از كل 1400 نتاج حاصل از

، 26 تركيب تلاقي مختلف، 556 نتاج به مرحله ميوه دهي رسيدند كه در طي چهار فصل 1385

1387 و 1388 مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتاج بدست آمده بر اساس ارزيابي هاي انجام شده ،1386

بر پايه متوسط وزن تر يك بذر يا شبه بذر به چهار كلاس كاملاً بيدانه، تا حدي بيدانه، تا حدي دانه

7%) در كلاس كاملاً بيدانه ، 76 نتاج / دار و كاملاً دانه دار تقسيم شدند. بر اين اساس، 44 نتاج ( 9

25 %) در كلاس تا حدي دانه دار و 252 نتاج / %13/7 ) در كلاس تا حدي بيدانه، 144 نتاج ( 9 )

%52/5 ) در كلاس كاملاً دانه دار قرار گرفتند. درصد نتاج بيدانه توليد شده توسط چهار والد پدري )

8% مي باشد. / 7% و 2 /2 ،%8/1 ، %8/ عسكري، ياقوتي، بيدانه سفيد و بيدانه قرمز به ترتيب 8

رقم عسكري و رقم ياقوتي در بين والدين پدري به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را در افزايش

مقدار وزن حبه نتاج داشتند. نتايج مربوط به پارامتر وراثت پذيري نشان داد كه صفت رنگ حبه

0). وراثت پذيري وزن، طول و عرض حبه نيز بالا بود. وراثت پذيري / وراثت پذيري بالايي دارد ( 76

0 برآورد شد. وراثت پذيري صف