جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۹۰۰۰۲۰۰۹ شماره طرح:
تهيه بيوسنسور جديد بر پايه DNA جهت آناليز تركيب مهم دارويي-خوراكي ريبوفلاوين عنوان طرح:
علي اصغر انصافي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۱/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۲/۲۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ريبوفلاوين يا ويتامين B2 يكي از ويتامين هاي شناخته شده است كه نقش مهمي در اكسايش و كاهش بيولوژيكي دارد. اين ويتامين نقش مهم بيوشيميايي و اساسي در بكارگيري مناسب كربوهيدرات ها، چربي ها، و پروتئين ها بعنوان منبع انرژي دارد. لذا اندازه گيري انتخابي و سريع آن از اهميت زيادي برخوردار است. تاكنون بيوسنسور بر پايه DNA جهت آناليز اين تركيب معرفي نشده است. اين پروژه در دو بخش انجام گرفت. در بخش اول اين پروژه، روشي ساده و مقرون به صرفه جهت ساخت يك زيست حسگر الكتروشيميايي براي اندازه گيري ريبوفلاوين ارائه شد. بر هم كنش ريبوفلاوين و DNA دو رشته اي (dsDNA) اسپرم ماهي روي سطح الكترود گرافيت (PGE) اصلاح شده با dsDNA با استفاده از روش ولتامتري پالس تفاضلي مورد بررسي قرار گرفت. مكانيزم برهم كنش DNA و ريبوفلاوين در سطح الكترود مغز مداد مورد بررسي قرار گرفت. كاهش سيگنال هاي اكسايش آدنين و گوانين بعد از بر هم كنش با ريبوفلاوين بعنوان شناساگر استفاده شد و به طور مستقيم با غلظت ريبوفلاوين رابطه خطي داشت. با استفاده از الكترود گرافيت مداد (PGE) اصلاح شده با dsDNA گستره خطي 5/0 تا 70 ميكروگرم بر ميلي ليتر و حد تشخيص 34/ . ميكروگرم بر ميلي ليتر ريبوفلاوين به دست آمد. در قسمت دوم اين پروژه مقادير بسيار كم ريبوفلاوين با استفاده از روش ولتامتري پالس تفاضلي عريان سازي جذبي بر روي الكترود گرافيت مداد پيش فعال شده (PPGE) اندازه گيري شد. پس از بهينه سازي شرائط، با دنبال كردن پيك اكسايش ريبوفلاوين محدوده خطي 003/0 تا 88/0 ميكرو گرم بر ميلي ليتر و حد تشخيص 077/0 نانوگرم بر ميلي ليتر ريبوفلاوين به دست آمد. در نهايت از هر دو سنسور فوق براي آناليز نمونه هاي حقيقي نظير دارو و ادرار استفاده شد و از روش هاي آماري تست F و t در تاييد دقت و صحت نتايج حاصله بهره برده شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱