جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۷۹۸ شماره طرح:
بررسي اثر شدت جريان تحريك كاتدال بر پتانسيل آسيب ، قدرت كششي بافت و آزاد سازي فاكتور رشد اندوتليال عروقي در دوره ترميم زخم پوستي عنوان طرح:
گيتي تركمان مجري:
پزشکي شاخه:
۸۸/۳/۳۱ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۲/۲۳ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۲/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

يكي از مكانيزم هاي تاثير گذاري تحريك الكتريكي جهت التيام زخم ، تقويت پتانسيل آسيب و فعاليت بيوالكتريكي دروني زخم است.

مطالعات پيشين ما نشان دادكه جريان DC ميكرو آمپري آندال در مقايسه با جريان كاتدال موجب تسريع در بازگشت پتانسيل آسيب به سطح پايه و همچنين تسريع در بسته شدن سطح زخم مي گردد. اما تحريك كاتدال علاوه بر كوتاه كردن فاز التهابي زخم پروليفراسيون سلولهاي فيبروبلاست و متعاقب آن سنتز فيبرهاي كلاژن را افزايش دادهر چند تغيير معناداري در پارامترهاي مكانيكي زخم بخصوص در قدرت كششي و مدول الاستيك آن مشاهده نشد. با توجه به اينكه تحريك الكتريكي با شدت حركتي مي تواند سبب انقباض عضلات ناحيه شود به نظر مي رسد تنشها و كرنشهاي مكانيكي حاصل، در آرايش و جهتگيري فيبرهاي كلاژن موثر بوده و با تشديد آزاد سازي VEGF به عنوان محرك روند ترميم و افزايش فرآيند آنژيوزنزيس، نقش موثري در بسته شدن سطح زخم، بازگرداندن پتانسيل آسيب به مقدار طبيعي وتسهيل و تقويت فاز remodeling داشته باشد. لذا در مطالعه حاضر اثر تحريك كاتدال با دو شدت حسي و حركتي بر پتانسيل آسيب، قدرت مكانيكي بافت ترميم شده ، مقدار VEGF آزاد شده بررسي خواهد شد.

در اين مطالعه از90 موش صحرايي(rat ) استفاده مي شود ك به صورت تصادفي در سه گروه شدت حركتي، حسي و كنترل قرار مي گيرند نمونه ها از يك نژاد و فقط از موسسه پاستور تهيه مي شوند و در شرايط استاندارد در حيوانخانه دانشگاه نگهداري مي شوند و در يك دوره 21 روزه مراحل ترميم از نظر پتانسيل بافت، بسته شدن سطح زخم، پارامترهاي بيومكانيكي و بافت شناسي و مقدار فاكتور رشد اندوتليال بررسي مي شوند.

- اعمال تحريك الكتريكي با شدت حركتي نسبت به حسي موجب بازگشت سريعتر پتانسيل الكتريكي زخم به حالت طبيعي قبل از آسيب مي گردد.

2- اعمال تحريك الكتريكي با شدت حركتي نسبت به حسي موجب افزايش بيشتر قدرت كششي بافت مي گردد.

3- اعمال تحريك الكتريكي باشدت حركتي نسبت به حسي موجب بسته شدن سريعتر زخم مي گردد.

4-اعمال تحريك الكتريكي با شدت حركتي نسبت به حسي موجب آزاد سازي بيشتر VEGF در محل زخم مي گردد.

5--اعمال تحريك الكتريكي با شدت حركتي نسبت به حسي موجب پروليفراسيِون بيشتر سلولهاي فيبروبلاست و فيبرهاي كلاژن در محل زخم مي گردد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱