جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۵۳/۲۰ شماره طرح:
سنتز تركيبات آلي نيتروژن دار بر اساس شيمي ايمينوفسفران ها عنوان طرح:
علي رمضاني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۹/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۳/۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

چكيده

از واكنش چند جزئي ميان فرميل هيدرازين، تري اتيل آمين، تري فنيل فسفين، كربن تتراكلريد در CH2Cl2، (N-ايزوسيان ايمينو) تري فنيل فسفران (CNNPPh3) سنتز مي شود.

پروتونه شدن ، N) -ايزوسيان ايمينو( تري فنيل فسفران (CNNPPh3) توسط مشتقات بنزوئيك اسيد منجر به توليد ايمينوفسفران ها مي شود ايمينوفسفران هاي توليد شده تحت واكنش آزا-ويتيگ درون مولكولي قرار مي گيرند و مشتقات 2-آريل-4،3،1-اكساديازول مربوطه را توليد مي كنند.

اين روش سنتزي راهكار ملايم، ساده و كار آمدي براي تهيه مشتقات 2-آريل-4،3،1-اكساديازول ارائه مي دهد. آسان بودن روش جداسازي، بازده بالا و شرايط ملايم واكنش سبب مي شود كه اين روش در كنار روش هاي مدرن سنتزي حائز اهميت باشد.

دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات با N) -ايزوسيان ايمينو( تري فنيل فسفران (CNNPPh3) در حضور 3،1-دي فنيل-3،1-پروپان دي اون به آرامي در دماي اتاق با هم واكنش مي دهند و دي آلكيل (Z)-2-(7،5-دي فنيل-4،3،1-اكساديازوپين-2-ايل)-2-بوتن ديوات مربوطه را توليد مي كنند. استروشيمي محصول نهايي از طريق تهيه پراش پرتو ايكس از تك بلور آن اثبات گرديد. واكنش كاملاً فضاگزين است.

دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات با N) -ايزوسيان ايمينو( تري فنيل فسفران (CNNPPh3) و OH اسيد (N-هيدروكسي فتاليميد، N-هيدروكسي سوكسينيميد، 3-متيل- سيكلوپنتان-2،1-دي اون، استيل استون) واكنش مي دهند و مشتقات دي آلكيل 2-بوتن ديو آت مربوطه را توليد مي كنند.

Y

لغات كليدي

بنزوئيك اسيد، N) -ايزوسيان ايمينو( تري فنيل فسفران، 2-آريل-4،3،1-اكساديازول، واكنش آزاويتيگ، 3،1-دي فنيل-3،1-پروپان دي اون، دي آلكيل 2-بوتن ديو آت، 4،3،1-اكساديازوپين، واكنش چند جزئي، N-هيدروكسي فتاليميد، N-هيدروكسي سوكسينيميد، 3-متيل- سيكلوپنتان-2،1-دي اون، استيل استون


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱