جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۱۲۷۹ شماره طرح:
طراحي و ساخت كمپلكس هاي جديد اورگانو پلاتين كه داراي خاصيت لومينسانسي باشند عنوان طرح:
دكتر مهدي رشيدي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۲/۴ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

چهار توع كمپلكس سيكلومتاله پلاتين در اين تحقيق طراحي شده اند كه انواع تركيبات حاصل توسط طيف سنجي آن- آم- آر (NMR) چند هسته اي و كريستالوگرافي اشعه ايكس دقيقا" مورد شناسائي واقع شدند.

ابتدا كمپلكس ماده اوليه سيكلومتاله پلاتين [PtMe(bhq)(dppy)] كه در آن

bhq = benzo{h}quinoline و dppy = 2-diphenylphosphinopyridine مي باشد از طريق واكنش تركيب [PtMe(SMe2)(bhq)] با 1 اكي والان dppy در دماي محيط تهيه شد. اين كمپلكس داراي يك واحد پيريدني آزاد است و به آساني بااستفاده از اسپكتروسكوپي NMR و آناليزعنصري شناسائي گرديد. اين كمپلكس با 1 اكي والان تركيبي كه حاوي نقره مي باشد، يعني [Ag(CH3CN)4]BF4 واكنش داده و كمپلكس كلاستري با فرمول [Pt2Me2(bhq)2(μ-dppy)2Ag2(μ-acetone)](BF4)2 را باراندمان 70% بوجود آورد. ساختار كريستالي اين تركيب بوسيله بلورنگاري اشعه X تعيين گرديد و مشخص شد كه به صورت يك كلاستر پروانه اي شكل با اسكلت Pt2Ag2 مي باشد كه در آن اتمهاي نقره پيوند مربوط به لبه مشترك (edge-sharing)را اشغال كرده اند. در محلول ،استونهاي پل از كمپلكس كلاستري جدا مي گردند اما بوسيله NMR مشخص شد كه اسكلتPt2Ag2 در محلول باقي مانده است و يك تعادل ديناميكي بين دو شكل هندسي مسطح و پروانه اي وجود دارد.

كمپلكسهاي سيكلومتاله[Pt(ppy)Ar(SMe2)] يا [Pt(bhq)Ar(SMe2)] ، كه در آنها ppyH = 2-phenylpyridine ، bhqH = benzo[h]quinoline ، و Ar مي تواند 4-tolyl يا 4-anisyl باشد، با بيس (دي فنيل فسفينو متان) يا همان dppm به نسبت 1:1 واكنش مي دهند تا كمپلكسهاي [Pt(ppy)Ar(1-dppm)] يا [Pt(bhq)Ar(1-dppm)] را بوجود آورند كه در آنها ليگاند dppm تكدندانه اي است. واكنش مشابهي با نسبت 2:1 انجام شد و كمپلكسهاي دوهسته اي متقارن[{Pt(ppy)Ar}2(-dppm)] يا [{Pt(bhq)Ar}2(-dppm)] بدست آمد كه در آنها ليگاند dppm به صورت پل دودندانه اي عمل مي كند. جالبتر اينكه واكنش [Pt(ppy)Ar(SMe2)] با [Pt(bhq)Ar’(1-dppm)] يا واكنش [Pt(bhq)Ar’(SMe2)] با [Pt(ppy)Ar(1-dppm)] كمپلكسهاي دوهسته اي نامتقارن [(ppy)ArPt(-dppm)PtAr’(bhq)] را بوجود مي آورد. يك نمونه از هركدام از اين كمپلكسها از طريق بلورنگاري شناسائي شده است.

كمپلكس هاي[Pt(ppy)R(SMe2)] و [Pt(bhq)R(SMe2)] ،كه ppyH = 2-phenylpyridine ، bhqH = benzo{h}quinoline ، و R مي تواند متيل يا پاراتوليل باشد، با dppe = Ph2PCH2CH2PPh2 (يعني بيس دي فنيل فسفينو اتان) ، با نسبت مولي 1:1 واكنش داده شد كه باعث توليد كمپلكس هائي شد با فرمول [Pt(κ1-C-ppy)R(dppe)] يا [Pt(κ1-C-bhq)R(dppe)]. در اين كمپلكسها، ليگاند هاي ppy و bhq تك دندانه اي هستند و dppe بصورت كي ليت مي باشند. واكنش هاي مشابه در نسبت مولي 2:1 موجب توليد كمپلكس هاي [{Pt(ppy)R}2(μ-dppe)] يا [{Pt(bhq)R}2(μ-dppe)] مي شود كه در آنها ليگاندهاي dppe بطور غير عادي در حالت پل قرار مي گيرند.

واكنش هر كدام از تركيبات [Pt(ppy)Ar(SMe2)] يا [Pt(bhq)Ar(SMe2)] با نيم اكي والان dppf ، 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene ، باعث جابجائي ليگاند واكنش پذير SMe2 شده و كمپلكس هاي دوهسته اي پلاتين(II) ، 17 ، با فرمول [{PtAr(ppy)}2(μ-dppf)] يا [{PtAr(bhq)}2(μ-dppf)] با راندمان خوب توليد مي شود.

نشان داده شد كه بعضي از كمپلكس هاي ساخته شده خواص فتوفيزيكي جالبي از خود نشان مي دهند و بنابراين مي توان از تجارب حاصل بخوبي براي طراحي مولكول هاي كه خواص لومينسانسي داشته باشند استفاده نمود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱