جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۲۳۵۸ شماره طرح:
مقايسه ساختار ژن ها ي سنتزكننده O-Antigenدرميان سروتيپ هاي Inaba و Ogawa سويه هاي Vibrio cholerae O1 جداشده ازبيما ران طي سا لهاي 1387-1383 و IS1004 Profiling سويه ها با استفاده از تكنيك Southern Blot Hybridization. عنوان طرح:
بي تا بخشي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۹/۶/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۱/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۱۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

وبا نوعي بيماري اسهالي است كه توسط سروتيپ هاي مختلف ويبريوكلرا ايجاد مي شود.اين باكتري داراي بيش از 200 سروتيپ O- آنتي ژني است كه تنها دو سروتيپ O1 و O139 عامل اپيدمي ها وپاندمي هاي بزرگ در سراسر جهان هستند. ويبريو كلرا O1 داراي دو بيوتيپ كلاسيك والتور است كه هركدام بر حسب نوع انتي ژن هاي موجود در انتي ژن O ديواره سلولي خود به 3سروگروپ اينابا , اگاوا و هيكوجيما طبقه بندي مي شوند كلاستر ژني wbe باوزن تقريبي kb22 مسئول سنتز آنتي ژن O در سويه هاي ويبريوكلرا O1 است. wbeT بعنوان يكي از ژن هاي موجود در اين كلاستر عامل serogroup conversion در ميان سويه هاي Inaba و Ogawa درويبريوكلرا O1 است. محصول اين ژن بعنوان يك ترانسفراز در ظهور آنتي ژن B كه شاخص سويه هاي Ogawa است، نقش دارد. بررسي ها نشان داده است كه وقوع هرگونه تغييرات در ژن wbeT كه از توليد محصول طبيعي آن جلوگيري نمايد منجر به تبديل سويه هاي Ogawa به Inaba خواهد شد. همچنين كلاستر ژني wbe از جمله مناسب ترين مكان ها جهت پذيرش يك عنصر ژنتيكي متحرك به نام IS1004 است. اين عنصر به عنوان يك ماركر اپيدميولوژيك در تايپينگ هاي مولكولي در ويبريو كلرا به كار مي رود.

در اين تحقيق مجموعا 40نمونه باليني جدا شده از بيماران طي سال هاي 1387-1383 مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق برانيم تا با مقايسه ساختار ژنتيكي ژن هاي سنتز كننده Antigen O (wbeT يا rfbT) از طريق sequencing ناحيه rfbT بعنوان نوعي Typing method ، به بررسي ارتباط اپيدميولوژيك سروتيپ هاي Inaba وOgawa جدا شده از سال هاي مختلف بپردازيم و به بررسي قرابت ژنتيكي سويه هاي Inaba و Ogawa جدا شده طي سال هاي 1387-1383 بپردازيم. در اين راستا تعيين دقيق تغييرات ژنتيكي ژن هاي ساختاري Antigen O (شامل انواع موتاسيون هاي رايج در اين منطقه deletion,insertion,substitution) نيز مد نظر خواهد بود. از انجا كه cluster ژني rfb بسيار conserve است و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه ژن rfbT در ميان تمامي ژن هاي اين دسته ژني, بخش مستعدتري براي موتاسيون است، لذا تعيين دقيق مكان وقوع جهش دراين ژن (rfbT) بسيارضروري است. بنابراين در اين مطالعه بر آنيم تا با بررسي قرابت ژنتيكي سويه هاي مختلف ويبريو كلرا O1 جدا شده از بيماران طي سال هاي 1387-1383 در ايران با استفاده از پروفايل IS1004 و مطالعه انواع موتاسيون در توالي ژني wbeT و شناخت سويه هاي رايج و بومي كشور، كمك مؤثري به طراحي بهترين واكسن عليه اين سويه ها بنماييم.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱