جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۱۶۶۱ شماره طرح:
بررسي بيولژيكي گياهان منطقه معدن موليبدن سنج به منظور يافتن گونه هاي داروئي، زراعي با توانمندي بيش انباشتگري موليبدن عنوان طرح:
مسعود مشهدي اكبر بوجار مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۱۲/۱۲ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۶/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۱۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

از همه عناصري كه به طور قطع ضروري به شمار مي‏آيند موليبدن به كمترين مقدار براي گياه لازم است. موليبدن عنصر غذايي كم مصرف مي‏باشد كه به صورت آنيون توسط گياه جذب مي‏شود بين فلزات ردياب (trace)، موليبدنيم كمترين فراواني را در خاك دارد. دسترسي گياه به موليبدن به شدت به pH، تمركز اكسيدهاي جاذب افزايش آب زهكشي و تركيبات آلي جمع شده در خاك بستگي دارد. معمولاً مقادير زيادي تركيبات موليبدن در بسياري از گياهان مضر است و اگر ازبين نروند با مكانيسمهاي متفاوت در برابر سميت آن مقاومت ميكنند. اين تحقيق بر پوشش گياهي منطقه معدن موليبدن سنج انجام گرفت در اين مطالعه مناطق برداشت و استخراج كاني و محل تجمع باطله ها كه از سطح بالاتر از عنصر فلزي برخوردار هستند مورد توجه ويژه قرار گرفتند نمونه هاي خاك و گياه هم زمان در مكانهاي مختلف انجام شدند تعيين مقدار موليبدن با روش جذب اتمي مورد استفاده قرار گيرد، همچنين مقدار هدايت الكتريكي، اسيديته ضريب غني‏شدگي (EC) و فاكتور تجمع (AF) سنجش شدند. مقدار pHاز 87/5 تا 43/7 واحد تغييرات داشت كه اين تغييرات در اين محدوده pH اسيدي ضعيف تا خنثي قرار داشت. 10 مورد از گونه ها در خاك با خنثي و ساير گونه ها در محدوده اسيدي ضعيف قرار داشتند. گونه هايي همچون Achilla tenuifolia و Erodium ciconium (Jusl) L. كه از سطح بالاتر موليبدن برخوردار بودند خاك محل رويش آنها عموما در محدوده pH پائين تر از 7 قرار داشتند كه ميتواند عاملي در افزايش موليبدن آنها محسوب شود بعلاوه مقادير سرب و روي بسيار كمتر از حد سمي براي گياهان بوده است نمونه هاي گياهان جمع آوري شده شامل 51 گونه عمدتا از نظر تعداد جنس مربوط به خانواده هاي Asteraceae بوده و بعد از آن متعلق به خانواده هاي: Brassicaceae Boraginaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Chenopodiaceae, بودند.

مقدار عنصر موليبدن تام در گياهان جمع آوري شده از 2.34 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن خشك در گياه Ajuga chamaecistus تا 1979 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن خشك در Achilla tenuifolia تغييرات داشته است. و در Erodium ciconium (Jusl) L. به 1308 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت ميرسد. كه با توجه با غلظت آستانه 1500 ميليگرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت براي اينكه طبق استاندارد، بيش انباشتگر موليبدن محسوب شود گونه Achilla tenuifolia بيش انباشتگر ميباشد كه در بين اين گروه هاي داروئي قراردارد كه بيشترين مقدار عنصر فلزي موليبدن را در برگ هاي خود داشت (1024 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت).

در اكثر گونه هاي مورد مطالعه عنصر فلزي در بخش هوائي تجمع ميابد و ريشه ها كمتر از اين عناصر در خود جمع ميكنند. اين روشي است كه برخي از گياهان در مناطق آلوده براي حفظ ريشه ها استفاده ميكنند تا از سميت مستقيم فلز دور شوند كمترين مقدار عنصر فلزي موليبدن در ساقه گياه Artemisia L. (1.04 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت) و ساقه گياه Echium amoneum Fisch. et Mey (0.56 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت) مشاهده شد. اين ارقام در محل هاي داراي عنصر موليبدن بالا در ساقه گياهان تغييرات عمده اي نشان داد. در بين گياهان جمع آوري شده در منطقه مورد مطالعه، 28 گونه داروئي شناسائي شدند كه البته ارزش هاي داروئي آن ها يكسان نيستند.

در بين گياهان جمع آوري شده پنج گونه زراعي شامل گونه هاي Crathamus tinctorius، Panucum miliaceum L.، Hordeum Vulgar، Triticum aestivum L. ، Brassica napus L. كه در منطقه پراكنده بودند وجود داشت. كمترين مقدار عنصر فلزي موليبدن تام در Panucum miliaceum L. (13.4 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت) و بيشترين مقدار عنصر موليبدن تام در Brassica napus L. (210.7 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن خشك بافت) مشاهده شد. كه هيچ كدام بيش انباشتگر عنصر موليبدن نبودند. گونه هاي Ajuga chamaecistus و Cramb orientalis L. اجتناب كننده محسوب ميشوند و در پائين ترين سطح از تجمع عنصر فلزي در بين گونه ها قرار دارند. فاكتور تجمع براي اين گياهان از 0.42 در Anagallis arvensis تا 395 در Achilla tenuifolia تغيير كرده است كه محدوده وسيعي را شامل ميشود.

ضريب غني شدگي در بين گياهان از 0.17 در گونه گياهي Ajuga chamaecistus تا 22.6 در گياه Achilla tenuifolia تغيرات نشان داد. كه 12 مورد انها بدليل اينكه ضريب غني شدگي كمتر از عدد 1 داشتند جزء گونه هاي اجتناب كننده محسوب ميشوند. از اين گونه هاي انباشتگر ميتوان در گياه پالائي خاكهاي آلوده استفاده نمود. همچنين بعنوان گياه ردياب موليبدن كاربرد دارد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱