جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۰۶۷۰ شماره طرح:
ساخت غشاهاي ماتريس آميخته براي جداسازي دي اكسيد كربن- متان عنوان طرح:
تورج محمدي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۹/۶/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۱/۱۴ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۱۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بيشتر غشاهاي به كار گرفته شده در فرآيندهاي جداسازي غشايي صنعتي، غشاهاي پليمري مي باشند. اين غشاها داراي ويژگيهاي دلخواهي مانند انعطاف پذيري و قابليت فرآوري بالا و قيمت پايين مي باشند. از معايب اين غشاها مي توان به گزينش پذيري و تراوش پذيري پايين و در عين حال وابسته به يكديگر اشاره نمود. به زبان ديگر، دو ويژگي اساسي اين غشاها، يعني گزينش پذيري و تراوش پذيري، مستقل از هم نيستند و همواره افزايش يكي منجر به كاهش ديگري مي شود. اين نقيصه غشاهاي پليمري براي اولين بار توسط رابينسون شناسايي شد (شكل ۱ پيوست). بيشتر غشاهاي پليمري (آلي) در زير محدوديت بالايي رابينسون قرار مي گيرند. در دسته غشاهاي غير آلي، غشاهاي زئوليتي و يا غربالگرهاي مولولكي كربني قرار دارند. مقاومت مكانيكي، شيميايي و حرارتي، گزينش پذيري و تراوش پذيري بالا از ويژگيهاي اين غشاها مي باشند. همانگونه كه در شكل ۱ مشاهده مي شود، اين غشاها بالاتر از محدوديت بالايي رابينسون قرار دارند. معايبي كه در اين دسته از غشاها وجود دارد قابليت پايين بسته بندي كردن آنها در مدولهاي غشايي و بسيار مهمتر هزينه بالاي ايجاد يك سطح عاري از عيب آنها مي باشد.

راهكاري كه براي اصلاح نقيصه وابستگي تراوش پذيري غشاهاي پليمري عملي به نظر مي رسد، اصلاح ساختار دروني غشاهاي پلميري با به كارگيري تركيبات نو و يا پليمرهاي تركيبي است. راهكار ديگري كه علاوه بر اصلاح ساختار و سطح غشاهاي پليمري به نظر مي رسد، به كارگيري غشاهاي غيرآلي به عنوان يك پركننده در يك ماتريس پليمري مي باشد. مكانيزم نفوذ در غشاهاي پليمري مكانيزم انحلال- نفوذ است (مكانيزم كند) و در مورد غربالگرهاي مولكولي مكانيزم غربال مولكلولي (مكانيزم تند) مي باشد. در غشاهاي ماتريس آميخته از اين دو مكانيزم و همچنين ويژگيهاي برتر هر دو بهره گرفته مي شود. اين نوع غشاها به عنوان نسل نو غشاها، آينده بسيار روشني را در جداسازي گاز و نيز ديگر فرآيندهاي غشايي مانند اسمز معكوس، پيل سوختي و تراوش تبخيري پيش رو دارند.

هدف ساخت اين نسل نوين از غشاها در داخل كشورمان به منظور جداسازي دي اكسيد كربن از متان است. در كشورمان كه دومين ذخيره هاي گاز طبيعي دنيا را دارد، ميزان دي اكسيد كربن بالايي در كنار ديگر آلاينده ها در گاز خروجي از چاه ها وجود دارد. يكي از شيوه هاي نوين و كارا فرآيندهاي جداسازي غشايي هستند. در اين فرآيندها، غشاء ميزان كاميابي در جداسازي را تايين مي كند. هدفي كه از اين پژوهش به صورت كلي دنبال مي شود آن است كه بتوان ميزان كارايي غشاهاي موجود پليمري را افزايش داده و آنرا به ناحيه دلخواه تجاري نزديك و يا وارد آن ناحيه كرد (شكل ۱ پيوست). هدف ديگري كه دنبال مي شود، تعميم شيوه ساخت به ديگر غشاهاي مورد نياز در فرآيندهايي چون اسمز معكوس، پيل سوختي و ... در كارهاي آينده است.

روشي كه براي اجراي پژوهش پيشنهاد مي شود به قرار زير است:

۱- انجام مطالعات كتابخانه اي

۲- انتخاب مواد پليمري مناسب براي شبكه پليمري در غشاهاي آميخته با پايه پليمري و همچنين مواد غيرآلي مناسب براي اين كار

۳- انتخاب راهكار مناسب براي جلوگري از ايجاد حفره در محل تماس مواد غير آلي و پليمر و راهكارهاي اصلاح آن در صورت بروز مشكل و ساخت غشاء

۴- خريداري مواد و تجهيزات مناسب براي اجرايي كردن پژوهش (ساخت غشاء و ارزيابي آن)

۴- آناليز ساختار غشاهاي ساخته شده و اصلاح احتمالي ساختار آنها

۵- طراحي و ساخت و راه اندازي يك سيستم آزمايشگاهي جداسازي غشايي گاز

۶- انجام آزمايشهاي جداسازي دي اكسيد كربن و متان با غشاهاي تهيه شده و نيز غشاهاي پليمري و مقايسه آنها

۷- تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده

۸- تهيه گزارش نهايي


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱